Na fioletowo zostały zaznaczone tereny, które nie mają jeszcze opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Są to tereny w okolicach: Uścikowa, Jaroszewa, Dobrylewa, Rydlewa, Podgórzyna, Murczyna, Murczynka, Jadownik Rycerskich i Białożewina, a także osiedla górskiego i terenu po byłej Cukrowni Żnin. Różowym kolorem oznaczone są tereny, na których plan już jest i w niedalekiej przyszłości powstaną tam farmy z elektrowniami wiatrowymi.

Studium rozwoju Żnina

Druga obwodnica Żnina zaczynałaby się skrzyżowaniem w Murczynie i dalej biegłaby w kierunku Januszkowa, Wilczkowa, estakadą nad terenami podmokłymi i Gąsawką, do Jaroszewa. Omijałaby tę wioskę od północy i kierowałaby się w stronę Sarbinowa. Z aktualnym przebiegiem drogi wojewódzkiej łączyłaby się przed parkiem i szkołą w Słębowie. To jedna z propozycji projektu studium uwarunkowań przestrzennych Żnina.

W ubiegłym roku gmina Żnin przystąpiła do opracowania nowego studium uwarunkowań przestrzennych. Przyczynami podjęcia takiego kroku była zmiana przepisów, na bazie których opracowane zostało poprzednie studium (ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym w 2003 roku zastąpiła ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz to, że w studium należało wpisać możliwość lokalizacji na terenie gminy elektrowni wiatrowych, a także zachodzące zmiany społeczne, ekonomiczne, przestrzenne w gminie.
Studium  zakłada budowę nowych dróg, wskazuje, gdzie może rozwijać się budownictwo indywidualne i wielorodzinne, wskazuje nowe funkcje dla różnych obszarów, np. dla obszaru po byłej cukrowni. Studium zostało opracowane w oparciu o trzy cele: poprawę warunków życia mieszkańców, wspieranie rozwoju gospodarczego gminy i kreowanie wizerunku gminy turystyczno-rekreacyjnej. Tym celom urbaniści starali się podporządkować zmiany w studium.
TERENY SIŁOWNI WIATROWYCH
Aby mogły zostać postawione farmy wiatrowe, musi być zmodyfikowany plan zagospodarowania przestrzennego. Ten z kolei musi opierać się na studium uwarunkowań. Gdyby w studium nie było zapisów o elektrowniach wiatrowych, ich wybudowanie byłoby po prostu niemożliwe. Nowe studium to umożliwia.
Przypomnijmy, że siłownie wiatrowe mają być w przyszłości zlokalizowane w sołectwach położonych na zachód od Żnina: Sarbinowie, Sulinowie, Słabomierzu, Dochanowie, Brzyskorzystwi, części Jaroszewa i Brzyskorzystewka, w Żninie Wsi, części Bożejewic i Bożejewiczek, części Cerekwicy i Słębowa, Gorzycach, część Sielca, Paryża i Podobowic. Studium dla tego obszaru zostało uchwalone 31 sierpnia. Pracowała nad nim zespół urbanistów w składzie: Dorota Fryndt-Hałaburdzin, Bogdan Fryndt, Paweł Hałaburdzin, Przemysław Bejnarowicz, Marek Gibowski, Sławomir Flanz. To jest strefa pierwsza.
Projekt studium dla pozostałej części gminy Żnin (wschód oraz cztery skrajne sołectwa: Ustaszewo, Uścikowo, Kaczkowo, Kaczkówko, część Sielca i Paryża oraz Nadborowo) wykonała Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna Architekci z Poznania. Nad projektem pracowali: Joanna Grocholewska, Eleonora Rybczyńska, Hanna Rapalska-Kaczmarek, Maja Geryszewska, Bartosz Burzyński, Radosław Ciesielski i Maria Dobroń. To jest strefa druga. Projekt będzie wyłożony do publicznego wglądu. Oba zespoły współpracowały, a urbaniści mieli z sobą stały kontakt. W tej strefie siłownie wiatrowe mają być na terenach Murczyna, Murczynka, Dobrylewa i Białożewina.

To co na pierwszy rzut oka widać na mapie planu studium gminy Żnin, to orientacyjny przebieg północnej obwodnicy Żnina. Biegnie ona od Murczyna, po wschodniej stronie gminy, aż do Słębowa na zachodzie. Na niebiesko zaznaczone są tereny, na których powstaną farmy wiatrowe. Na zielono tereny ekologiczne. Małe czerwone obszary, to zespoły pałacowo-parkowe. Czerwone szlaki zaznaczone na południu i wschodzie gminy to szlaki turystyczne.

DROGA DO OBWODNICY
Inną, ważną sprawą, którą reguluje studium, jest budowa nowych dróg.
Węzły łączące drogę ekspresową z innymi drogami mają być w Jaroszewie, Bożejewicach i głęboko na ulicy Aliantów w Żninie. Po wybudowaniu w przyszłości obwodnicy Żnina dla trasy S-5 (wg ostatnich informacji ma ona powstać w 2015 r.) - zachodniej obwodnicy, wjazd na S-5 z drogi wojewódzkiej od strony Inowrocławia prowadziłby tylko przez Żnin i newralgiczne skrzyżowanie z ul. Mickiewicza, Dworcową i Ogrodową. Zdaniem urbanistki Joanny Grocholewskiej, kiedy droga krajowa S-5 będzie miała już rangę ekspresowej, zwiększy się ruch pojazdów z drogi wojewódzkiej Inowrocław - Wągrowiec, a tym samym - zwiększy się ruch przez skrzyżowanie Dworcowa - Mickiewicza do węzłów umożliwiających wjazd na S-5. 
Aby rozładować ruch w Żninie, uwarunkowany przez tę drogę wojewódzką, urbaniści zaproponowali wariant obejścia miasta od strony północnej. Jeśli w przyszłości miałaby powstać druga - północna  obwodnica Żnina, to zaczynałaby się skrzyżowaniem w Murczynie i dalej biegłaby w kierunku Januszkowa, Wilczkowa, estakadą nad terenami podmokłymi i Gąsawką, do Jaroszewa. Omijałaby tę wioskę od północy i kierowałaby się w stronę Sarbinowa. Wejście w istniejący układ drogowy nastąpiłoby przed parkiem i szkołą w Słębowie. Joanna Grocholewska wyjaśniła, że jest to na razie wariant studyjny, ale docelowy; zgodny z polityką przyjętą w Urzędzie Marszałkowskim, a polegającą na wyprowadzaniu ruchu tranzytowego z miast. Data powstania obwodnicy nie jest jeszcze znana. Trasa jej przebiegu została wyznaczona przez samych urbanistów w trakcie przygotowywania studium. Spośród trzech wariantów Zarząd Województwa uznał, że właśnie ten dla gminy będzie najkorzystniejszy. Jak nam powiedział Sławomir Chrośniak, pracownik Urzędu Miejskiego do spraw planowania przestrzennego, obecnie powstaje plan zagospodarowania województwa. - Mamy nadzieję, że obwodnica ta zostanie do tego planu wpisana, gdyż jest to zadanie wojewódzkie. Wtedy będzie szansa, że powstanie - powiedział.
Innym rozwiązaniem, które by miało usprawnić ruch na skrzyżowaniu, było poprowadzenie drogi wojewódzkiej nieczynnym torowiskiem w stronę Damasławka. Zamiast skrzyżowania z przesuniętymi wlotami mogłoby być tam kolejne rondo. Urząd Marszałkowski nie wyraził zgody na takie rozwiązanie. Droga wojewódzka mogłaby tymczasowo biec torowiskiem, ale tylko wtedy Urząd Marszałkowski wydałby na to zgodę, gdyby ulicę budowała gmina. Stąd takie plany pozostaną najprawdopodobniej na papierze. 

Na czerwono wokół Żnina zaznaczona została granica strefy miejskiej, która wchodzi na tereny Podgórzyna, Murczyna, Białożewina i Żnina Wsi. Czarna wykropkowana linia to obecna granica miasta Żnina. Po lewej stronie biegnie planowana trasa S-5, a na górze planowana obwodnica drogi wojewódzkiej 251. W mieście na fioletowo zaznaczono strefy przemysłowe. Przy Gąsawce na pomarańczowo zaznaczono przebieg ścieżki pieszo-rowerowej.

- Ustalenia studium pozwalają na budowę drogi na dawnym torowisku i jest ona możliwa do zrealizowania. Problemem jest źródło finansowania tej drogi. Polityka Urzędu Marszałkowskiego w kwestii budowy dróg wojewódzkich przyjmuje zasadę budowy obwodnic, czyli dróg poza miastami. Natomiast wariant zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej w mieście nie wpisuje się w zasady przyjęte przez Urząd Marszałkowski. Budowę tej drogi może sfinansować gmina i następnie przekazać drogom wojewódzkim. Taka sytuacja ma miejsce w Brodnicy. Taką informację uzyskaliśmy na  spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim - powiedział Sławomir Chrośniak.
OD POLNEJ DO PRZEMYSŁOWEJ
Po wybudowaniu północnej obwodnicy Żnina (Murczyn - Słębowo) ulica Aliantów nie będzie już drogą wojewódzką, a stanie się drogą miejską i to miasto będzie decydować o jej układzie i o układzie przechodzących przez nią skrzyżowań. Przypomnijmy, że z ulicą Aliantów ma się krzyżować planowana droga międzyosiedlowa, prowadząca z ulicy Polnej do Przemysłowej (będzie to droga lokalna). Protestowali przeciwko temu pomysłowi mieszkańcy tych okolic, gdyż droga zabrałaby część prywatnych posesji. Zrodziła się inna propozycja - by droga została nieco przesunięta, tak by zajęła tylko część terenu, na którym stoi stara stodoła, a omijałaby podwórka. Jednak na ten pomysł nie zgodził się Zarząd Dróg Wojewódzkich, bo przy ulicy Aliantów powstałoby skrzyżowanie z przesuniętymi wlotami. Zmiana jednak zarządcy drogi i ulicy Aliantów spowoduje, że to miasto będzie decydować o tej drodze, a nie województwo.
Możliwe więc są tu dwa scenariusze wydarzeń. Jeśli droga międzyosiedlowa powstanie szybko (zanim Aliantów przejdzie w kompetencje miasta) - skrzyżowanie będzie musiało być proste. Jeśli najpierw Aliantów przejdzie pod zarząd miasta, a droga osiedlowa będzie budowana potem - miasto będzie mogło zdecydować się - uwzględniając protesty mieszkańców - na skrzyżowanie z przesuniętymi wlotami. Data rozpoczęcie budowy tej drogi również nie jest znana. Sławomir Chrośniak powiedział, że najprawdopodobniej będzie powstawać etapami. Etapy zależą z kolei od tego, w jakim tempie rozwijać się będzie Żnin. Być może w pierwszej kolejności będzie to odcinek od ul. Dąbrowskiego do planowanego basenu. Budowa kolejnych uzależniona jest również od finansów, jakimi dysponować będzie gmina Żnin.
Zmiana kategorii drogi wiąże się również ze zmianą jej parametrów. W założeniach pas drogowy nie będzie musiał mieć 20 metrów, a 12-15 metrów.
PODGÓRZYN, MURCZYN, JAROSZEWO
Nowe studium uwarunkowań przestrzennych poszerza również strefę miejską. Nie oznacza to zmiany granic miasta, a jedynie stwarza możliwość rozwoju terenów podmiejskich, co wiąże się z typowo miejskim budownictwem jedno- i wielorodzinnym. Jak wyjaśniła Joanna Grocholewska, studium nie może określać granic miasta, a jedynie wskazywać i porządkować kierunku rozwoju.
Strefa miejska obejmuje miasto Żnin w granicach administracyjnych i przyległe wsie, przestrzennie i funkcjonalnie ciążące do miasta, w szczególności Podgórzyn i Murczyn, Jaroszewo oraz tereny między miastem Żnin a planowaną obwodnicą na drodze S-5, w tym część miejscowości Żnin-Wieś. Dla terenów położonych w strefach miejskiej i wiejskiej obowiązują różne ustalenia w zakresie kierunków zmian w strukturze przestrzennej, w przeznaczeniu terenów i kształtowaniu zabudowy. W strefie miejskiej nigdy nie będzie zlokalizowana zabudowa zagrodowa, a w wiejskiej nie będzie przewagi budownictwa wielorodzinnego.
LOFTY W CUKROWNI
Studium wskazuje nowe funkcje dla obszaru po byłej Cukrowni Żnin. Oprócz produkcji przemysłowej będą mogły być tam zlokalizowane działania związane z usługami, turystyką i rekreacją. Możliwe jest wykorzystanie istniejących zabytkowych obiektów byłej cukrowni na cele handlu wielkopowierzchniowego oraz częściowo także dla mieszkalnictwa, ale wyłącznie jako lofty, czyli dawne hale produkcyjne adaptowane na mieszkania.
CMENTARZ
Studium przewiduje powiększenie cmentarza parafialnego parafii św. Marcina, powiększenie zakładu unieszkodliwiania odpadów w Wawrzynkach oraz powstanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Gąsawki i południowego brzegu Dużego Jeziora do planowanej bazy żeglarskiej.
DEBATA
Projekt studium uwarunkowań przestrzennych zostanie wyłożony do publicznego wglądu 30 grudnia. Zostanie jednocześnie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Będzie można go oglądać do 30 stycznia. Dodatkowo w tym okresie w każdy weekend będą w Urzędzie Miejskim w Żninie dyżury od 9:00 do 12:00, aby każdy mógł zapoznać się z dokumentami i mapami.
Dyskusja publiczna nad studium zaplanowana została na 18 stycznia na 10:30. Na dyskusję zaproszeni są wszyscy mieszkańcy, którzy chcieliby porozmawiać na temat studium, wnieść uwagi czy wysłuchać zespołu autorskiego. W Urzędzie będą urbaniści z Joanną Grocholewską, pracownik Urzędu do spraw planowania przestrzennego Sławomir Chrośniak oraz władze Żnina.

Remigiusz Konieczka
Pałuki nr 985 (52/2010)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry