Od kiedy płatna i w jakiej wysokości
     Wypłata świadczenia następuje od dnia powstania prawa do tej renty, jednak nie wcześniej niż od  miesiąca, w którym został złożony wniosek. Istnieje jednak pewien wyjątek dotyczący sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć ubezpieczonego.

    Wówczas świadczenie to przyznawane jest od dnia śmierci ubezpieczonego, ale tylko wówczas, gdy osoba ubiegająca się o rentę spełniała w tym dniu warunki do przyznania świadczenia.
    Renta rodzinna dla jednej osoby uprawnionej wynosi 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Jeżeli do renty uprawnione są dwie osoby, jej wysokość wynosi 90 proc. tego świadczenia, a w przypadku trzech lub więcej uprawnionych 95 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.
    Warto pamiętać, że wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna renta rodzinna, która podlega podziałowi na równe części między uprawnione osoby.   
Aktualnie wysokość najniższej renty rodzinnej wynosi 831,15 zł (brutto od 1 marca 2013 r.). Kwota ta jest corocznie waloryzowana.
    Odwołanie od decyzji
    Od decyzji w sprawie renty rodzinnej podobnie jak w przypadku innych świadczeń ustalanych przez ZUS, przysługuje prawo wniesienia odwołania do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem jednostki ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.
    Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.
    Powiadom ZUS o zmianach
    Osoba pobierająca rentę rodzinną zobowiązana jest powiadomić ZUS o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokości.
    Dotyczy to zwłaszcza następujących okoliczności:
    - o osiąganiu przychodu z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności, a także o wysokości tego przychodu
    - o łącznej kwocie przychodu osiągniętego w danym roku kalendarzowym w terminie do końca lutego następnego roku
    - o zmianie miejsca zamieszkania,
    - o zmianie numeru rachunku w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
    - o pobieraniu emerytury lub renty przyznanej przez inny organ rentowy, albo o pobieraniu uposażenia sędziego lub prokuratora w stanie spoczynku bądź uposażenia rodzinnego
    - o pobieraniu zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego bądź renty socjalnej
    - o pobieraniu emerytury, emerytury pomostowej lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej po innym członku rodziny,
    - o pobieraniu nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
    - o zaprzestaniu uczęszczania do szkoły przez osobę powyżej 16 lat
    - w przypadku kontynuowania nauki po ukończeniu 16 lat należy nadesłać zaświadczenie stwierdzające ten fakt i termin programowego ukończenia nauki
    - o zaprzestaniu uczestnictwa w zorganizowanym szkoleniu, mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej - dotyczy wdowy lub wdowca pobierającego rentę rodzinną przyznaną na okres do 2 lat od śmierci współmałżonka
    - o innych okolicznościach powodujących zawieszenie prawa do renty rodzinnej.
    Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi rentę rodzinną
    Osoba uprawniona do renty rodzinnej ma prawo pracować i z tego tytułu osiągać dodatkowe przychody. Musi jednak pamiętać, że w zależności od wysokości tego przychodu świadczenie może ulec zmniejszeniu, a nawet zawieszeniu.
    Na zmniejszenie wysokości renty wpływa przychód osiągany z tytułu zatrudnienia, służby lub prowadzenia własnej firmy, w wysokości przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszony przez Prezesa GUS, nie wyższej jednak niż 130 proc. tego wynagrodzenia. Natomiast osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie prawa do świadczenia.
    Od 1 czerwca 2013 r. kwota przychodu odpowiadająca 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 2618,10 zł (brutto). Natomiast kwota przychodu odpowiadająca 130 proc. tego wynagrodzenia wynosi 4862,10 zł (brutto).
    W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczenia limitów przychodów zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie  osiągającej dodatkowe przychody.

Alina Szałkowska
rzecznik prasowy ZUS
oddział w Bydgoszczy

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry