Grafik kreatywny potrzebny

ZUS przypomina, że środki zgromadzona na subkoncie ZUS, podobnie jak OFE podlegają dziedziczeniu. Część składki emerytalnej przekazywanej do ZUS lub OFE może być dziedziczona przez małżonka czy osoby wskazane przez zmarłego. Dziedziczenie środków wynika wprost z ustawy, toteż spadkobiercy nie muszą działać przez profesjonalnych pośredników, którzy za usługę pobierają prowizję.

     • Jeśli zmarły podpisał umowę z OFE - rodzina (uposażeni) powinni skontaktować się z Otwartym Funduszem Emerytalnym. Wniosek złożony w OFE uruchamia postępowanie o podział środków także na subkoncie w ZUS.
     • Jeśli zmarły nie podpisywał umowy z OFE - rodzina (uposażeni) powinni skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
     • Jeśli osoba zmarła miała ustalone prawo do docelowej emerytury - rodzina (uposażeni) powinni skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
     JEŚLI ZMARŁY BYŁ CZŁONKIEM OFE
     Po śmierci członka OFE przed osiągnięciem wieku emerytalnego, osoby zainteresowane winny złożyć wniosek do otwartego funduszu, do którego należał zmarły, o podział zebranych tam środków. Nie ma potrzeby składania do ZUS odrębnego wniosku o podział środków z subkonta, gdyż OFE w terminie 14 dni od dokonania podziału środków, zawiadamia ZUS o osobach, na rzecz, których nastąpił podział środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym. Następnie ZUS dokonuje podziału środków zgromadzonych na subkoncie zmarłego według tych samych reguł w terminie 3 miesięcy od otrzymania zawiadomienia z OFE. Środki w OFE i na subkoncie w ZUS podlegają podziałowi według przepisów ustawy o funkcjonowaniu i organizacji funduszy emerytalnych.
     W sytuacji, gdy zmarły pozostawał w związku małżeńskim i istniała wspólność majątkowa, połowa środków zgromadzonych w OFE i na subkoncie zostanie przekazana małżonkowi na jego rachunek w OFE i na subkoncie (transfer środków). Druga część środków zgromadzonych przez zmarłego w OFE i na subkoncie w ZUS dzielona jest w gotówce pomiędzy osoby wskazane przez niego za życia, a jeśli zmarły nie dokonał takiego wskazania, przypadają spadkobiercom ustalanym w drodze postępowania sądowego lub na podstawie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Członek OFE może za życia dokonywać zmian osób uposażonych i zmieniać ich udział procentowy w dziedziczeniu zgromadzonych środków. W sytuacji, gdy zmarły członek OFE nie pozostawał w związku małżeńskim, wszystkie środki zebrane w OFE i na subkoncie są dzielone w gotówce pomiędzy osoby uposażone, a przy braku wskazanych - pomiędzy spadkobierców. Osobą uposażoną może być tylko osoba fizyczna, także spoza rodziny.
     JEŚLI ZMARŁY NIE BYŁ CZŁONKIEM OFE
     Według tych samych reguł następuje podział środków po zmarłym ubezpieczonym, który nie zdecydował się po 1 lutego 2014 roku na zawarcie umowy z OFE, a dla którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadził subkonto, z tą różnicą, że wniosek o wypłatę uprawniony powinien złożyć nie w OFE, lecz w ZUS.
     Ten tryb dotyczy także wypłaty środków po kobietach zmarłych w okresie wypłacania okresowej emerytury kapitałowej oraz ubezpieczonych, dla których OFE zakończył przekazywanie środków do ZUS w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa.
     Inne zasady dziedziczenia środków obowiązują z chwilą wypłaty emerytury docelowej (dożywotniej). Mają tu zastosowanie przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba, której ZUS przyzna emeryturę z tytułu ukończenia wieku emerytalnego, albo która do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku miała ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej może wskazać imiennie jedną lub kilka osób fizycznych, jako osoby uposażone, na rzecz których wypłacone będzie po jej śmierci jednorazowe świadczenie pieniężne. Jednak, gdy emeryt pozostający w związku małżeńskim wskaże osobę niespokrewnioną, to wymagana będzie pisemna zgoda współmałżonka.
     UWAGA NA OSZUSTÓW
     Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego pojawił się nowy sposób na oszustwa. Do klientów ZUS-u telefonują osoby podszywające się pod pracowników ZUS. Proponują zorganizowanie spotkania w sprawie dziedziczenia składek z subkonta i OFE. ZUS ostrzega: nie dzwonimy i nie odwiedzamy klientów w domach, tym bardziej w sprawie dziedziczenia składek emerytalnych. Wszyscy zainteresowani sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym zasadami dziedziczenia składek, mogą korzystać z bezpłatnych porad Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bezpośrednio na salach obsługi, bądź za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem: 22-560-16-00.
     ZUS sprawy z klientami załatwia listownie lub w placówkach Zakładu, a także poprzez uwierzytelniony profil na Platformie Usług Elektronicznych. Osobiste odwiedzenie klientów przez pracowników ZUS w ich domach jest wyjątkowo rzadkie. Dotyczy to sytuacji, gdy przeprowadzana jest kontrola wykorzystania zwolnień lekarskich. Pozostałe wizyty pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w domu klienta poprzedzane są pisemną informacją.

Krystyna Michałek
rzecznik regionalny ZUS woj. kuj.-pom.
Pałuki nr 1345 (47/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry