Wbrew woli większości osób mieszkających na ul. XXX-lecia PRL zamierzają nadać tej ulicy nazwę Józefa Myślickiego.

Magdalena Majewska-Nowak przekonywała radnych, aby nie sugerowali się tym, za jaką nazwą dla swojej ulicy opowiadają się mieszkańcy ul. XXX-lecia PRL fot. Roman Wolek
Magdalena Majewska-Nowak przekonywała radnych, aby nie sugerowali się tym, za jaką nazwą dla swojej ulicy opowiadają się mieszkańcy ul. XXX-lecia PRL fot. Roman Wolek

     NAZWA DO ZMIANY
     Wszystko wskazuje na to, że na dzisiejszej sesji radni nadadzą nową nazwę ul. XXX-lecia PRL w Orchowie. Uchwała o nadaniu nazwy tej ulicy znalazła się w programie obrad.
     Konieczność zmiany nazwy tej ulicy to efekt wejścia w życie Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Sejm uchwalił ją 1 kwietnia ubiegłego roku. Weszła w życie 2 września 2016 r. Od tego dnia samorządy mają rok na zmianę nazw związanych szczególnie z ustrojem komunistycznym. Jeśli tego nie zrobią, wojewoda wyda zarządzenie zastępcze w terminie 3 miesięcy.
     Nazwa ul. XXX-lecia PRL nadana została 17 marca 1977 r. uchwałą Gminnej Rady Narodowej. Na ulicy tej w kwietniu zameldowanych było 96 pełnoletnich osób.
     Przypomnijmy, że wójt Jacek Misztal zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o weryfikację nazw ulic na terenie Orchowa. Z IPN-u nadeszła odpowiedź, że powinna zostać zmieniona nazwa właśnie ul. XXX-lecia PRL. Jak uzasadniono, Polska Rzeczpospolita Ludowa była nazwą niesuwerennego, zależnego od związku sowieckiego państwa komunistycznego. Nazwa PRL jest ściśle związana z funkcjonującym pod sowiecką ochroną na ziemiach polskich totalitarnym, komunistycznym systemem władzy, budowanym od 1944 r. przez związek sowiecki, wbrew suwerennym prawom Rzeczypospolitej Polskiej.
     MIESZKAŃCY CHCĄ ZACHODNIĄ
     Urząd Gminy w Orchowie zaproponował, aby zmienić nazwę ul. XXX-lecia PRL na Henryka Sienkiewicza. W tej części Orchowa w pobliżu znajdują się bowiem także ulice mające nazwy innych pisarzy: Mikołaja Reja i Bolesława Prusa. Jednak 11 kwietnia wpłynęła propozycja od mieszkańców, żeby zmienić nazwę na Spacerową. Kilkanaście osób podpisało się pod tym pomysłem. Dzień później do urzędu zgłoszona została kolejna propozycja, aby zmienić nazwę tej ulicy na Zachodnią z podpisami 20 mieszkańców. 10 lipca wpłynęło kolejne pismo z poparciem dla nazwy ul. Zachodnia podpisane tym razem już przez 57 mieszkańców, czyli przez ponad połowę mieszkających tam dorosłych osób.
     Kolejna propozycja nazwy dla tej ulicy to ul. Józefa Myślickiego, czyli mieszkającego kiedyś w Orchowie malarza. Zgłosił ją najpierw ustanie podczas jednych z obrad radny Stanisław Zawada, a z pisemnym wnioskiem w tej sprawie wystąpił Konrad Szary z gminy Dąbrowa.
     Dlatego też na sesji radni mają głosować uchwałę o nadaniu nazwy ul. XXX-lecia PRL proponującej cztery nazwy do wyboru: Henryka Sienkiewicza, Spacerową, Zachodnią i Józefa Myślickiego.
     ULICE BEZ NAZWY
     W międzyczasie doszło do ujawnienia zaskakujących faktów podczas próby zmiany nazwy ul. XXX-lecia PRL. Jak się bowiem okazało, wygasła ważność uchwał nadających nazwy prawie wszystkim ulicom w Orchowie. Tym samym nadane wcześniej nazwy orchowskich ulic z formalnego punktu widzenia od wielu lat już nie obowiązują.
     Do takiego wniosku doszła radczyni prawna Halina Woźniak-Hendrysiak, która zajmowała się badaniem zgodności z prawem przygotowywanego wcześniej projektu zmiany nazwy ul. XXX-lecia PRL. Nazwa ta nadana została uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Orchowie z dnia 17 marca 1977 r. Na mocy tej samej uchwały nadano nazwy także prawie wszystkim pozostałym ulicom w Orchowie, a więc: Powstańców Wielkopolskich, Lipowej, Wyzwolenia, Szkolnej, Trzemeszeńskiej, Topolowej, Kościuszki, Zbożowej, Dworcowej, Słonecznej, Stromej, Dr. Bernardczyka, Kazimierza Wielkiego, Orchówiec, Słupeckiej i Wierzbowej.
     Jednak uchwała z 1977 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Orchowie nie została później ujęta w wykazie aktów prawnych wydanych przez Gminną Radę Narodową. A zgodnie z ustawą z 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, do 31 grudnia 1990 r. rady gmin powinny uchwalić i ogłosić wykazy aktów prawa miejscowego wydanych przez rady narodowe przed wejściem w życie tej ustawy. Natomiast akty niezamieszczone w wykazach tracą moc z dniem ogłoszenia wykazów.
     Uchwała Rady Narodowej z 1977 r. nie została zawarta w takim wykazie, jest więc od 1990 r. nieważna. Uchwała o nadaniu nazw ulic od tamtej pory więc nie obowiązuje.
     W praktyce oznacza to, że tylko kilka nazw ulic w Orchowie formalnie nadal obowiązuje. Dotyczy to ulic, których nazwy zostały nadane po 1990 r. np.: Władysława Jagiełły, ks. Nikodema Siega i Łąkowej.
     TRZEBA ZAPŁACIĆ
     Powoduje to spore komplikacje dla mieszkańców ul. XXX-lecia PRL. Nazwa tej ulicy musi zostać zmieniona w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną, zgodnie z którą pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie tej ustawy są wolne od opłat. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma także wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Nowa nazwa ulicy czy placu zostaje więc w dokumentach zmieniona dopiero, gdy wygaśnie ważność takiego dokumentu.
     Skoro jednak, jak się okazuje, zgodnie z prawem nazwa ul. XXX-lecia PRL w Orchowie nie obowiązuje, to nie można jej zmienić, tylko trzeba nadać jej nową nazwę. Wtedy jednak mieszkańcy nie skorzystają z ustawy dekomunizacyjnej i za wszelkie związane z tym zmiany w dokumentach będą musieli płacić sami.
     NIECH DECYDUJĄ WSZYSCY
     Projekt uchwały o nadaniu nazwy dla ul. XXX-lecia PRL omawiany był 29 sierpnia podczas wspólnych obrad komisji.
     Orchowska lekarz Magdalena Majewska-Nowak apelowała, że nadanie nazwy ulicy jest sprawą tak ważną, iż powinni mieć możliwość decydować o tym wszyscy mieszkańcy. Wyjaśniła, że należy zrobić najpierw zebranie mieszkańców.
     - Bo teraz zrobimy w ten sposób, że wy sobie obejrzycie jako radni wszystkie podpisane osoby i stwierdzicie, oni mają do tego prawo największe. A mnie się wydaje, jestem pewna tego, że prawo mają wszyscy. Jeżeli wy jako przedstawiciele wszystkich miejscowości i wszystkich okręgów wyborczych będziecie decydowali o nazwie tej ulicy, a nie pan Jakubowski który tam jest w tym okręgu, bo na tym polega demokracja. Żebyśmy my mogli wszyscy zadecydować a nie tylko ta ulica, bo z jakiej racji tylko ta ulica - argumentowała Magdalena Majewska-Nowak.
     Przewodniczący Rady Gminy Władysław Jakubowski protestował, aby używać jego nazwisko w złym kontekście. Komentował, że przedmówczyni obraziła Wojciecha Ficera, który był inicjatorem zbiórki podpisów mieszkańców ul. XXX-lecia PRL. Przyznał, że on sam zawsze był za ul. Sienkiewicza, bo jest to osiedle, gdzie są nazwy ulic pisarzy. Ale jeśli mieszkańcy sami zbierają podpisy za ul. Zachodnią, to on przyłączy się do głosu mieszkańców tej ulicy i zagłosuje za ul. Zachodnią. Przewodniczący RG podkreślił, że nie było żadnej jego inicjatywy w nazwaniu tej ulicy.
     TO NIE ŚMIECI
     Orchowska lekarz wyjaśniła, że nie powiedziała nic przeciwko Wojciechowi Ficerowi. Dodała, że byłaby nawet za tym, aby ulica nosiła nazwę Piotra Ficera lub względnie Wacława Ficera. Miała więc na myśli coś innego, ale przewodniczący RG jej nie zrozumiał, choć ma nadzieję, że pozostały osoby zrozumiały, tłumaczyła Magdalena Majewska-Nowak.
     Władysław Jakubowski przyznał, że jest dużo osób, które można by uhonorować nazwą ulicy, ale powinno się to zrobić w konsultacji z mieszkańcami.
     Według Magdaleny Majewskiej-Nowak, nie chce się promować tego co jest w gminie Orchowo. Tłumaczyła, że Sienkiewicza zna cały świat. - Po co nam Sienkiewicz kolejny? Mamy tyle tutaj ludzi i mamy wolność już tyle lat, że możemy się przestać ich wstydzić. Żeby się nie okazało, że w Orchowie nie ma w ogóle, że wszystko to nie są ludzie tylko śmieci. Mamy coś upamiętnić i mamy po sobie, po naszych przodkach zostawić tutaj ślad. Takie jest nasze zadanie - argumentowała doktor Majewska-Nowak, zwolenniczka nadania nazwy ulicy upamiętniającej Józefa Myślickiego.
     Radna Anna Kosiak przyznała, że zawsze uważała, iż to mieszkańcy powinni decydować jaką chcą mieć nazwę w dokumentach, na jakiej ulicy chcą mieszkać. Teraz gdy są cztery opcje, jakiej decyzji radni nie podejmą to i tak ktoś będzie nie zadowolony, twierdziła radna dodając iż to jednak Rada Gminy powinna podjąć decyzję w tej sprawie i jest za tym, żeby promować mieszkańców, którzy na to zasługują więc będzie głosować za nazwą Myślickiego.
     Radna Alicja Bartz zgodziła się ze zdaniem przedmówczyni i też zapowiedziała poparcie tej nazwy. Andrzej Kinowski zapowiedział, że nie zagłosuje za ul. Zachodnią mimo, że tak opowiedziała się większość mieszkańców, bo to przeczyłoby logice. Stwierdził, że ulica ta jest na południu, więc to tak jakby głosował za tym, żeby biegun północny nazwać biegunem południowym.
     DECYZJA NA SESJI
     Pojawił się też pomysł, że nadać nazwę Myślickiego fragmentowi ul. Kościuszki przylegającej do obecnej ul. XXX-lecia PRL.
     Goszczący w obradach Wiktor Majewski tłumaczył, że posesja, przy której mieszkał Myślicki jest na ul. Kościuszki. Dla niego priorytetem jest, aby miejsce gdzie mieszkał Józef Myślicki znalazł się na ulicy jego imienia. Według Wiktora Majewskiego jeśli nazwa ulicy będzie kojarzyła się z miejscem gdzie mieszkał twórca, to będzie działało edukacyjnie na młodzież i będzie ona bardziej związania z terenem, tym bardziej, że powstała książka o Józefie Myślickim i postać ta będzie bardziej przypomniana.
     Podczas wtorkowych obrad komisji w głosowaniu radni wyrażali swoje opinie co do proponowanych nazw ul. XXX-lecia PRL. Najwięcej zwolenników miała propozycja nadania nazwy ul. Józefa Myślickiego. Za pozytywną opinią w tej sprawie głosowało 6 radnych, przeciw było 3 oraz 2 wstrzymało się od głosu. Żaden radny nie poparł proponowanych przez mieszkańców tej ulicy nazw: Zachodnia i Spacerowa. 8 radnych wyraziło o tych propozycjach opinię negatywną, a 3 wstrzymało się od głosu. Za opinią pozytywną dla nazwy ul. Sienkiewicza głosowało 4 radnych, 3 było przeciw, trzy wstrzymały się od głosu.

Roman Wolek
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1333 (35/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry