Barcin, gmina, ścieki, opłata, podwyżka, Wodbar
    
     Radni zadecydowali, aby o 7 groszy podnieść opłatę za wodę i o 48 groszy zwiększyć opłatę za odprowadzanie ścieków. Wzrost opłaty za ścieki związany jest ze wzrostem odpisów amortyzacyjnych i podatku od nieruchomości oraz z wyższym zużyciem energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy, która w ostatnim czasie poddana została rozbudowie.

     Radni Rady Miejskiej w Barcinie podnieśli na ostatniej sesji stawki za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Projekty uchwał uzasadniała Krystyna Grabowska, kierownik referatu inwestycji i remontów. Wyjaśniała ona, że zmiana taryfy nastąpi 1 lipca tego roku, a nowe taryfy obowiązywać będą do 30 czerwca przyszłego roku.
     Zgodnie z decyzją radnych, cena brutto płacona za 1m3 wody wzrośnie o 0,07 zł; z 3,14 zł do 3,21 zł/m3 brutto. Odbiorcy korzystający z własnej rozdzielczej sieci wodociągowej zapłacą o 0,05 zł brutto więcej za 1m3 wody. Cena dla nich wzrośnie z 2,64 zł do 2,69 zł/m3 brutto. O 0,12 zł wzrośnie opłata abonamentowa zarówno w przypadku osób rozliczających się w okresach miesięcznych, jak i dla tych, którzy rozliczają się w okresach co dwa miesiące. Dla osób rozliczających się w okresach miesięcznych opłata abonamentowa będzie wynosić 6,70 zł brutto, natomiast w przypadku osób rozliczających się co dwa miesiące opłata ta wyniesie 10,69 zł brutto.
     W przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków, cena za 1m3 ścieków wzrośnie aż o 0,48 zł, z 5,45 zł/m3 brutto do 5,93 zł/m3 brutto. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w okresach jednomiesięcznych wzrośnie o 0,05 zł i wyniesie 6,21 zł brutto. Natomiast w przypadku odbiorców rozliczanych w okresach dwumiesięcznych opłata ta wzrośnie o 0,13 zł - do 8,52 zł.
     Spółka Wodbar, która zajmuje się w gminie dostarczeniem wody i odprowadzaniem ścieków, zaproponowała nowe taryfy w uzasadnieniu podając, że spółka w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ujmuje, uzdatnia i dostarcza wodę, a zadania te realizuje za pomocą eksploatowanych urządzeń wodociągowych, czyli trzech ujęć wody i stacji uzdatniania wody w Wolicach, Piechcinie i Mamliczu. Wydajność ujęć i stacji uzdatniania wody zaspakaja obecne i przyszłe potrzeby odbiorców w zakresie dostawy wody - czytamy w uzasadnieniu. - Ze względów ekonomicznych spółka zakupuje niewielkie ilości wody od ZWiK WIK sp. z o.o. w Żninie dla zaopatrzenia mieszkańców Młodocina oraz od gminy Dąbrowa w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców w Szerokim Kamieniu. Na terenie gminy Barcin z usług wodociągowych korzysta około 98% mieszkańców gminy.
     W roku obowiązywania taryf Wodbar nie przewiduje zmiany zasięgu świadczonych usług ani znacznego zwiększenia liczby odbiorców, natomiast planowane są nowe podłączenia w związku z rozbudową sieci wodociągowej na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.
     Jeśli chodzi o działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, to Wodbar eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Sadłogoszczy, do której dostarczane są ścieki z terenów skanalizowanych gminy Barcin, ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi, a także ścieki dopływające z terenu gminy Pakość i z terenu gminy Dąbrowa. Na podstawie umowy dzierżawy zawartej z gminą Barcin, spółka eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Dąbrówce Barcińskiej z siecią kanalizacyjną, oczyszczalnię przy Szkole Podstawowej w Mamliczu oraz sieci kanalizacyjne wraz z przepompowniami ścieków w Sadłogoszczy, Zalesiu Barcińskim i Krotoszynie.
     W kalkulacji taryfowych cen i stawek opłat uwzględniono wyłącznie koszty wynikające z dostarczania i oczyszczania ścieków z terenu gminy Barcin. Pozostałe koszty, które zgodnie z ustawą dotyczą działalności niezwiązanej ze zbiorowym odprowadzanie ścieków, nie zostały uwzględnione w taryfie, a więc nie obciążyły taryfowych cen i stawek opłat. Na terenie gminy z usług zbiorowego odprowadzania ścieków korzysta około 76% mieszkańców. Wszystkie przyłączone do sieci spółki nieruchomości są wyposażone w wodomierze główne. Nie są natomiast wyposażone w urządzenia pomiarowe do wskazań ilości dostarczanych ścieków.
     Na takie ukształtowanie się poziomu cen i stawek opłat rzutują koszty ponoszone przez spółkę - czytamy we wniosku Wodbaru o zmianę taryfy. - W przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków wzrost cen spowodowany jest w szczególności wzrostem odpisów amortyzacyjnych i podatku od nieruchomości oraz wzrostem kosztów z tytułu wyższego zużycia energii elektrycznej, będących następstwem realizowanej zgodnie z planem inwestycji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy, zakończonej w trakcie roku obrachunkowego.
     Jednocześnie Wodbar zapewnia, że proponowane ceny i stawki opłat mają na celu wyłącznie pokrycie kosztów funkcjonowania spółki.

Magdalena Kruszka
Pałuki nr 1265 (19/2016)

 

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry