Podatki i opłaty na terenie gminy zostały podwyższone o 2% poziom inflacji. Wyjątek stanowią trzy przypadki, w których stawki zostaną obniżone. Sprawa dotyczy budynków związanych z prowadzeniem działalności zdrowotnej, obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym i od gruntów znajdujących się pod wodami.

Podatki poszły w górę fot. Sylwia Wysocka
Podatki poszły w górę fot. Sylwia Wysocka

     Rada Miejska w Janowcu uchwaliła podczas sesji Rady Miejskiej wysokość podatków oraz opłaty targowej na 2017 rok.
     Opłata targowa
     W 2017 roku dzienna stawka opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej na targowiskach na terenie miejskim wyniesie 1,59 zł (było 1,56) za 1m2 powierzchni targowej, przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 751,65 zł. Natomiast na terenach wiejskich opłata od stanowiska wynosi 8,05 zł (w 2016 była to stawka 7,90 zł).
     Opłaty te dokonywane są w dniu sprzedaży bezpośrednio do ręki inkasenta, którymi na terenie miasta są strażnicy miejscy, a na terenie wiejskim sołtysi.
     Podatek od nieruchomości
     Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, podatek będzie wynosił 0,61 zł (było 0,60 zł) od 1 m² powierzchni. Za grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych wysokość podatku wyniesie 4,54 zł (było 4,58 zł) od 1 ha powierzchni.
     Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, podatek stanowić będzie 0,18 zł (było 0,17 zł) od 1 m² powierzchni.
     Natomiast od niezabudowanych gruntów objętych obszarem rewitalizacji, położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, to ich właściciel poniesie podatek rzędu 2,98 zł (było 3,00 zł) od 1 m² powierzchni.
     Podatek od budynków lub ich części w 2017 roku wzrośnie o 2%. I tak od budynków mieszkalnych wyniesie on 0,52 zł (było 0,51 zł) od 1 m² powierzchni użytkowej. Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,23 zł (było16,89 zł) od 1 m² powierzchni użytkowej.
     Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym objęte zostaną podatkiem w wysokości 10,59 zł (było 10,68 zł) zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
     Natomiast budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń, obłożone zostaną podatkiem 4,61 zł (było 4,65 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej.
     W pozostałych budynkach, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, podatek wyniesie 4,28 zł (było 4,20 zł) od 1 m² powierzchni użytkowej.
     Podatek od budowli zostanie rozgraniczony. Podatek od sieci gazowniczych wyniesie 0,01% wartości, a od pozostałych budowli stanowić będzie 2% ich wartości.
     Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części i budowle zajęte na upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej i edukacyjnej opieki wychowawczej. Zwolnieniu podlegają też grunty, budynki lub ich części i budowle służące odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody oraz linie przesyłowe i rozdzielcze służące do odprowadzania wody i zbioru ścieków.

Sylwia Wysocka
Pałuki nr 1291 (45/2016)

 

Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry