Radni Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Janowiec w ramach pomocy de minimis.

Radni przyjęli program wsparcia dla nowych bądź rozwijających się firm na terenie gminy fot. Sylwia Wysocka
Radni przyjęli program wsparcia dla nowych bądź rozwijających się firm na terenie gminy fot. Sylwia Wysocka

     Przez nowe inwestycje rozumie się nowo wzniesione na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, budynki lub ich części i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Przez nowe inwestycje rozumie się również przebudowę i rozbudowę już istniejącego budynku na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, w którym przez ostatnie 3 lata od daty złożenia wniosku nie była prowadzona działalność gospodarcza.
     Jest to działanie w celu wspierania przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji na terenie gminy. Zwolnienia w podatku od nieruchomości przez dwa lata wynosić będą 100% i przez kolejne 3 lata 50% wymiaru podatku.
     Zwolnienie przysługuje od zwiększonej podstawy opodatkowania, powstałej w związku z dokonaną nową inwestycją i nie dotyczy gruntów. Maksymalna łączna kwota zwolnienia w okresie 5 lat nie może przekroczyć 75% udokumentowanych nakładów na inwestycję.
     Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia w przypadku postawienia podatnika w stan likwidacji, z dniem jej ogłoszenia, w przypadku ogłoszenia upadłości podatnika, z dniem jej ogłoszenia czy też naruszenia przez podatnika obowiązków i niedopełnienia obowiązku poprzez podanie nieprawdziwych danych, co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia - za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia, zbycia nieruchomości, zmiany właściciela, przekształcenia i podziału istniejącego podmiotu gospodarczego w okresie objętym zwolnieniem, z dniem zbycia, zamiany, przekształcenia, podziału, zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w okresie objętym zwolnieniem z dniem zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, powstania zaległości z zapłatą zobowiązań w stosunku do Gminy Janowiec Wielkopolski, z dniem powstania zaległości czy też w przypadku niewyrażenia zgody przez podatnika na przeprowadzenie u niego kontroli przez pracowników Urzędu Miejskiego, działających z upoważnienia burmistrza, której przedmiotem będzie sprawdzenie istnienia kryteriów udzielonego zwolnienia w podatku od nieruchomości lub odmowy udzielenia dodatkowych informacji niezbędnych do jego monitorowania.
     Podatnik w przypadku utraty prawa do zwolnienia musi liczyć się z możliwością zarządzenia zwrotu całej nienależnie otrzymanej pomocy w postaci zwolnienia w podatku od nieruchomości w terminie 15 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o utracie prawa do zwolnienia, wraz z należnymi odsetkami. Zwolnienia nie stosuje się między innymi do przedsiębiorców zalegających z płatnościami z tytułu podatków i opłat oraz innych zobowiązań stanowiących dochód budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, budynków przeznaczonych na działalność handlową, nowych inwestycji developerskich w sektorze budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowej, polegającej na obrocie nieruchomościami, nowych inwestycji związanych z budową budynków i budowli przeznaczonych na wynajem, nowych inwestycji w stacje paliw, czy też nowych inwestycji w zakresie farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Przez okres obowiązywania zwolnienia podatnik zobowiązany jest do składania organowi udzielającemu pomocy zaświadczeń z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zapłatą podatków w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego. 2. W przypadku postawienia podatnika w stan likwidacji, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, podatnik zobowiązany jest do złożenia organowi udzielającemu pomocy informacji o tym fakcie w terminie 7 dni od jego zaistnienia.
     Podatnicy, którzy chcieliby skorzystać ze zwolnienia i sprostali warunkom muszą złożyć wniosek w sprawie udzielenia zwolnienia, według określonego wzoru. W nim podać należy zestawienie nakładów poniesionych na inwestycję potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie właściwemu organowi budowlanemu, pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu lub zawiadomienie o oddaniu do użytkowania, wydane przez właściwy organ, oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Janowiec Wielkopolski, potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Dostarczyć musi też wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczeń o nieotrzymaniu.

Sylwia Wysocka
Pałuki nr 1344 (46/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry