Jeśli uczeń ma stwierdzony autyzm, zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone i poradnia psychologiczno-pedagogiczna wskazuje konieczność nauczyciela wspomagającego, to gmina Żnin bez problemu przyzna nauczyciela wspomagającego do pracy z takim uczniem. Inna sprawa, jeśli orzeczenie dotyczy zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Wtedy nauczyciela wspierającego uczeń nie dostanie, ale nie oznacza to, że szkoła nie wesprze procesu jego edukacji i wychowania w inny sposób.

Katarzyna Nowak-Siejkowska obawia się, że w związku z brakiem nauczyciela wspierającego w szkole w Żninie, jej syn będzie musiał się uczyć w ośrodku socjoterapii. Dyrekcja żnińskiej „jedynki“ uspokaja: taki scenariusz nie jest konieczny, a chłopiec może się uczyć w dotychczasowej placówce. fot. Karol Gapiński
Katarzyna Nowak-Siejkowska obawia się, że w związku z brakiem nauczyciela wspierającego w szkole w Żninie, jej syn będzie musiał się uczyć w ośrodku socjoterapii. Dyrekcja żnińskiej „jedynki“ uspokaja: taki scenariusz nie jest konieczny, a chłopiec może się uczyć w dotychczasowej placówce. fot. Karol Gapiński

     Zgłosiła się do nas Katarzyna Nowak-Siejkowska. Jeden z jej synów Jarosław uczęszcza do IV klasy w Szkole Podstawowej nr 1 w Żninie. Matka przyznaje, że syn jest trudnym dzieckiem. Sprawia problemy wychowawcze i ma trudności w szkole. - Potwierdziło to orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym. Ja oczywiście to orzeczenie przedstawiłam w szkole. Dyrektor wystąpił do burmistrza o wyznaczenie nauczyciela wspierającego. Zresztą w podobnej sytuacji byli też jeszcze inni uczniowie w „jedynce“. Odpowiedź od pani wiceburmistrz była taka, że nauczyciel wspierający nie będzie przyznany. Dziwię się tej decyzji pani wiceburmistrz, bo przecież ona kiedyś była dyrektorem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i powinna mieć na uwadze takie potrzeby uczniów z orzeczeniami - opowiada Katarzyna Nowak-Siejkowska.
     Wyjaśnijmy w tym miejscu, że nauczyciele wspomagający są zatrudniani w placówkach ogólnodostępnych do pracy z dziećmi z orzeczonym autyzmem, zespołem Aspergera, czy niepełnosprawnością sprzężoną. Nauczyciel wspierający pracuje wyłącznie z takim uczniem, siedząc z nim w ławce podczas lekcji, którą z całą klasą normalnie prowadzi nauczyciel przedmiotu.
     Kobieta obawia się, że w tej sytuacji, zgodnie z zaleceniami komisji orzekającej w poradni, jej syn będzie musiał trafić na dalszą część swej Edukacji do Młodzieżowego Ośrodka terapeutycznego. - Najbliższy znajduje się w Gnieźnie. Syn musiałby zamieszkać w internacie. Wyprowadzka z domu do innego miasta i mieszkanie w internacie oraz nauka w takim ośrodku na pewno nie wpłynęłaby pozytywnie na chłopaka. On też się tego boi. Poza tym taka edukacja na pewno zwiększyłaby nasze koszty - mówi matka czwartoklasisty.
     Dyrektor Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie Marek Orzechowski potwierdził, że organ prowadzący, czyli gmina, nie wyraził zgody na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego do pracy z dziećmi z takim orzeczeniem, jakie posiada syn Katarzyny Nowak-Siejkowskiej. - Jednak od razu trzeba powiedzieć, że organ prowadzący mógł takiego nauczyciela wyznaczyć, a nie miał takiego obowiązku. Orzeczenia są wydawane przez komisję na podstawie różnych diagnoz. W innych przypadkach nauczyciele wspierający są wyznaczani. Pani burmistrz Halina Rosiak mówiła nam, że z doświadczeń innych samorządów wynika, iż przydzielenie nauczyciela wspierającego uczniom z orzeczonym zagrożeniem niedostosowaniem społecznym skutkowało tym, że była cofnięta subwencja na pracę takiego pedagoga. Samorząd musiał wtedy sam za to płacić - wytłumaczył Marek Orzechowski.
     Zastępca dyrektora w żnińskiej jedynce Małgorzata Kubanek uspokaja. - Przede wszystkim trzeba powiedzieć jasno, że nie ma takiej alternatywy w tym przypadku: albo nauczyciel wspierający, albo młodzieżowy ośrodek socjoterapii, jak to interpretuje mama naszego ucznia. W tym orzeczeniu zalecenie jest bowiem takie, aby zastosować kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej lub - podkreślam to ostatnie słowo wyraźnie - młodzieżowym ośrodku socjoterapii. My zaś jesteśmy szkołą ogólnodostępną i w ślad za wydanym orzeczeniem, jakkolwiek nie otrzymaliśmy zgody na przydzielenie nauczyciela wspierającego, to podjęliśmy inne działania jeśli chodzi o pracę z tym uczniem - powiedziała Małgorzata Kubanek.
     Pani dyrektor podkreśliła, że chłopiec ma 2 godziny dodatkowo rewalidacji, a na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię pedagogiczną 3 marca br. został mu napisany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który został stworzony we współpracy wychowawcy klasy, pedagoga i wszystkich nauczycieli nauczających tego chłopca.
     Zastępca burmistrza Żnina Halina Rosiak stwierdziła, że jeśli uczeń ma stwierdzony autyzm, zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone i poradnia psychologiczno-pedagogiczna wskazuje konieczność nauczyciela wspomagającego, wówczas taka forma wsparcia jest dziecku przyznawana. W takich sytuacjach przepisy nie przewidują możliwości odmowy ze strony organu prowadzącego.
     - W innych przypadkach, między innymi w sytuacjach, gdy istnieje zagrożenie niedostosowaniem społecznym, dyrektor szkoły musi uzyskać zgodę organu prowadzącego. Przed wydaniem orzeczenia poradnia przeprowadza szereg badań, czerpie informacje między innymi od rodziców dziecka, nauczycieli, lekarzy i innych osób, które mogą mieć dla sprawy istotne znaczenie np. kuratora sądowego. Sprawdzane są również efekty terapii, w tym przypadku socjoterapii, jeśli była prowadzona. W zaleceniach poradni mogą znaleźć się inne formy pomocy, nie zawsze nauczyciel wspomagający jest zasadnym rozwiązaniem. W przypadku, gdy dyrektor danej placówki na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię z takim wskazaniem zwraca się z wnioskiem o nauczyciela wspomagającego, to biorąc pod uwagę, że jest to decyzja działającego przy poradni zespołu orzekającego, oparta na wnikliwej analizie zgromadzonego w toku postępowania materiału, zawierająca najlepsze dla poprawy funkcjonowania dziecka rozwiązania, przychylamy się do wniosku - wyjaśnia Halina Rosiak
     We wszystkich placówkach prowadzonych przez gminę Żnin jest 14 uczniów objętych opieką nauczyciela wspomagającego. W placówkach jest 6 uczniów z orzeczonym Zespołem Aspergera, 4 uczniów z autyzmem (w tym 2 uczniów dodatkowo z niepełnosprawnością sprzężoną), 1 uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną i 3 uczniów z innymi orzeczeniami o niepełnosprawnościach, w których zalecane jest objęcie ucznia opieką nauczyciela wspomagającego.

Karol Gapiński
Pałuki nr 1315 (17/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry