Części do zachodnich maszyn rolniczych - PHU Tomasz Nowak

Podczas posiedzenia komisji oświaty Rady Miejskiej w Barcinie 3 stycznia szeroko omawiano kwestię reorganizacji Szkoły Podstawowej w Mamliczu i Szkoły Podstawowej nr 1 w Barcinie. W posiedzeniu komisji nie brali udziału nauczyciele, którzy jednak też zechcieli zabrać głos w sprawie.

Kierownik referatu edukacji, spraw społecznych Lidia Kowal, wiceburmistrz Hubert Łukomski oraz skarbnik gminy Bernadeta Chojnacka fot. Magdalena Kruszka
Kierownik referatu edukacji, spraw społecznych Lidia Kowal, wiceburmistrz Hubert Łukomski oraz skarbnik gminy Bernadeta Chojnacka fot. Magdalena Kruszka

     O konieczności likwidacji dwóch szkół w gminie Barcin mówili kierownik referatu edukacji, spraw społecznych Lidia Kowal, wiceburmistrz Hubert Łukomski oraz skarbnik gminy Bernadeta Chojnacka.

     Prezentujemy fragmenty posiedzenia komisji oświaty:

 

Skarbnik Bernadeta Chojnacka zwracająca się do członków komitetu obrony szkoły barcińskiej "jedynki".

 

Dyskusja radnej Agnieszki Suleckiej i skarbnik Bernadety Chojnackiej

 

Skarbnik Bernadeta Chojnacka w rozmowie z radną Ewą Kołodziejską.

 

 

Ponadto projekty dwóch uchwał o likwidacjach zawierają bardzo obszerne uzasadnienia. Przede wszystkim te uzasadnienia wzbudzają spore oburzenie wśród nauczycieli likwidowanych szkół. Postanowili oni wydać oświadczenia.

Oświadczenie nauczycieli z Mamlicza publikujemy tutaj. Natomiast oświadczenie nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Barcinie publikujemy poniżej.

Magdalena Kruszka, 8 I 2020

 

 

 

Oświadczenie nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Barcinie:

Uwagi do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie

W oparciu o projekt uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie, chcielibyśmy przedstawić swoją odpowiedź na argumenty zawarte w uzasadnieniu tejże uchwały, które w naszej opinii mają niewiele wspólnego z rzeczywistością, w jakiej funkcjonujemy, jako rodzice, nauczyciele czy pracownicy szkoły.

Uzasadnienie zawarte w projekcie uchwały jest niemerytoryczne  - skupia się na zaletach Zespołu Szkół w Barcinie, co nie uzasadnia likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Barcinie.

 1. W szkole nie ma problemu z pomieszczeniem dzieci czy też przedłużeniem ich pobytu w placówce. Przeprowadzone analizy demograficzne wykazały, że w następnych latach liczba oddziałów zamknie się w ilości 12. W bieżącym roku szkolnym funkcjonuje 11 oddziałów szkolnych plus gościnnie 1 oddział przedszkolny. Sal lekcyjnych jest 12, z czego jedna sala została wyłączona z użytkowania
  w trakcie roku szkolnego.
 2. Jedna klasa – miejscowa 6b rozpoczyna zajęcia o godz. 1150 jedyne raz
  w tygodniu.
 3. Nie ma żadnego zagrożenia bezpieczeństwa podczas przerw, ani zagrożenia dla właściwego i zdrowego spędzania czasu podczas przerw. Uczniowie odpoczywają na korytarzach, na boisku szkolnym, w salach oraz na sali gimnastycznej pod opieką nauczycieli dyżurujących i pracowników szkoły.
 4. W związku z wykluczeniem sali nr 9 w trakcie roku szkolnego - doraźnie zajęcia plastyki (1h w tygodniu), muzyki (1h w tygodniu), religii (8h w tygodniu) odbywają się w świetlicy, tylko wtedy, gdy nie ma tam zajęć opiekuńczych i obiadu. Dzieci oczekujące na dowóz przebywają po zajęciach w świetlicy lub uczestniczą
  w zajęciach pozalekcyjnych. Występuje brak nieprawidłowości i utrudnień dla uczniów w organizacji planu lekcyjnego, który został zatwierdzony w protokole przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Żninie. (wyjaśnienie w tej sprawie zostało wysłane do UM Barcin oraz do wiadomości Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Żninie dnia 20 XII br.)
 5. W sali nr 5 uczniowie klasy III w ciągu tygodnia mają tylko 3 godziny lekcyjne,
  a stoliki w tej klasie są przystosowane dla uczniów zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami prawidłowego wyposażenia w meble sal dydaktycznych
  w szkołach, są oznakowane kolorystycznie lub cyfrowo , aby uczeń sam wiedział jak wybrać swoje miejsce w klasie w zależności od swojego wzrostu. Istotny jest także fakt iż klasa VII i VIII mają tam zajęcia z religii tylko 1 godzinę w ciągu tygodnia oraz klasa VII 1 godzinę historii w ciągu tygodnia.
 6. W klasie VII 13 godzin lekcyjnych nie miało przypisanych godzin lekcyjnych
  ze względu na nie zaznaczenie w planie lekcji na e-dzienniku numeracji sal przez wychowawcę. W naszej placówce nie posiadamy pomieszczenia zwanego stołówką, a jedynie świetlicę, która na dwóch długich przerwach pełni funkcję stołówki.
 7. W sali nr 9 nie odbywają się żadne zajęcia lekcyjne, ponieważ sala ta została wykluczona z użytkowania od 1 października 2019 r. W związku z wykluczeniem sali nr 9 z użytkowania, niektóre zajęcia takie jak: plastyka(1h w tygodniu), muzyka(1 h w tygodniu) oraz religia(7 h w tygodniu) odbywają się w świetlicy, gdy nie ma w niej obecnych uczniów ponieważ w tym czasie wszyscy mają lekcje. Ponadto świetlica jest w pełni wyposażona do pełnienia sali dydaktycznej – posiada tablicę, laptopa z podłączeniem do Internetu, rzutnik multimedialny czy też możliwość podłączenia laptopa do ekranu telewizora.
 8. Jeśli zdarzy się sytuacja, że nauczyciel – wychowawca świetlicy ma grupę dzieci to zajęcia z tymi uczniami odbywają się w sali , która jest w tym czasie wolna lub w sali zajęć indywidualnych. W myśl obowiązujących przepisów dotyczących zajęć opiekuńczo – wychowawczych zajęcia opiekuńczo – wychowawcze mogą
  się odbywać w sali do tego przystosowanej lub jeśli istnieje taka potrzeba lub wymaga tego sytuacja mogą się również odbywać w innej sali lekcyjnej.
 9. . Nie ma przypadków, że w jednej sali odbywają się zajęcia w dwóch różnych klas:

Poniedziałek

6 lekcja - język angielski grupa klasy 6a i 6b sala 5(międzyoddziałowy podział klas ze względu na poziom zaawansowania języka obcego)*

7 lekcja – język angielski grupa klasy 6a i 6b  sala 5(międzyoddziałowy podział klas ze względu na poziom zaawansowania języka obcego)

7 lekcja – język angielski grupa zaawansowana – sala nr 8

 

Wtorek

1 lekcja klasa 5 a matematyka sala 8 (międzyoddziałowy podział klas ze względu na poziom zaawansowania języka obcego)* – sala nr 5

1 lekcja klasa 6 a matematyka sala nr 15

Wtorek

2 lekcja  - religia sala nr 5

2 lekcja – informatyka sala nr 6

Wtorek

7 lekcja – język angielski grupa klasy 6a i 6b (międzyoddziałowy podział klas ze względu na poziom zaawansowania języka obcego)* –sala nr 8

7 lekcja – technika grupa klasy 6a i 6b  – sala nr 5

Wtorek

8 lekcja  - klasa VI a technika grupa klasy 6a i 6b sala  5

8 lekcja – klasa IV – język polski sala nr 15

8 lekcja -  język angielski grupa klasy 6a i 6b (międzyoddziałowy podział klas ze względu na poziom zaawansowania języka obcego)* sala 6

Środa

7 lekcja – przyroda klas 4 – sala nr 5

7 lekcja grupa kasy 5 a i 5 b (międzyoddziałowy podział klas ze względu na poziom zaawansowania języka obcego)* sala nr 6

Piątek

5 lekcja – język angielski klasa 7 – sala nr 6

5        lekcja klasa 8 – religia sala nr 5

*ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół mówi:

&7.1  pkt.2

W klasach IV-VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej podział na grupy jest obowiązkowy:

2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;

 

 1. Klasy 6 b, klasa 7 oraz klas 8 mają zaplanowane i realizowane zajęcia pozalekcyjne, są one wplecione w istniejący plan lekcji, ponieważ zostały one zaplanowane dla całej klasy lub dla jej części w przypadku klasy 7. I tak grupa uczniów oczekujących na zajęcia w świetlicy z klasy 7 korzysta z dodatkowych zajęć z matematyki
  w poniedziałki na 6 godzinie lekcyjnej, cała klasa 8 korzysta z dodatkowych zajęć
  z języka polskiego w czwartek na 6 godzinie lekcyjnej, z matematyki na 7 godzinie lekcyjnej oraz z języka angielskiego w poniedziałki na 8 godzinie lekcyjnej. Klasa 6 b jest w całości klasą miejscową i może korzystać z oferty zajęć pozalekcyjnych.
 2. W szkole są dwa pomieszczenia, które można przekształcić na sale lekcyjne: sala nr 4 – obecnie mieści się w niej sekretariat i gabinet dyrektora oraz wspomniana już sala nr 9, która po remoncie będzie pełnić rolę sali komputerowej natomiast sala
  nr 6 będzie klasą pełnowymiarową do prowadzenia innych zajęć. Dla klas 1-3 zajęcia z informatyki będą prowadzone w ich salach lekcyjnych dzięki możliwości korzystania z pracowni mobilnej, którą szkoła pozyskała biorąc udział w konkursie OSEWzwanie
 3. Dlaczego powodem do likwidacji placówki podaje się problemy lokalowe Przedszkola nr 1 i brak możliwości organizowania opieki przedszkolnej dla 5 lub 6 grup dzieci? ( 32 prawa oświatowego jasno precyzuje rozwiązania tych kwestii). Ze względu na problemy lokalowe Przedszkola nr 1, dyrektor SP1Barcin w akcie dobrej woli i na prośbę dyrektor Przedszkola nr 1 udostępniała, udostępnia i udostępni jedną salę na potrzeby sześciolatków. Pragniemy również nadmienić, że na prośbę przedstawicieli Organu Prowadzącego i Rady Miasta została przygotowana w tym celu przez Szkołę Podstawową nr 1 symulacja planu lekcji na rok szkolny 2020/2021, z uwzględnieniem sali nr 7 dla oddziału przedszkolnego.
 4. Informacja dotycząca funkcjonowania kuchni i stołówki szkolnej jest nieprawdziwa
  i niezgodna z rzeczywistością. W tej chwili kuchnia obsługuje uczniów z SP1, uczniów z SP Mamlicz oraz oddziału przedszkolnego (około 230 obiadów), w szkole funkcjonuje winda kuchenna. Ponadto podjęto działania ulepszające warunki pracy w kuchni. Złożono wniosek w ramach programu rządowego Posiłek w domu i w szkle, który został odrzucony. Planujemy udział w kolejnych edycjach programu.
 5. W szkole jest biblioteka szkolna która została przeniesiona do mniejszego pomieszczenia, aby utworzyć w jej miejscu pracownię fizyczno – chemiczno- geograficzno – biologiczną, na wyposażenie której przeznaczono 35 tysięcy zł. Organ Prowadzący zmniejszył etat biblioteki do 10 godzin.
 6. W uzasadnieniu projektu uchwały, w punkcie 6 czytamy ”Szkoła nie ma potrzebnych specjalistów: na 26 nauczycieli SP1, 15 jest zatrudnionych na cały etat a 11 nauczycieli jest na dodatkowych umowach i dojeżdża…”

 

Z tych 11 nauczycieli 7 uzupełnia etat w SP1. Taka sytuacja nie jest tylko domeną naszej szkoły, ponieważ po wprowadzeniu reformy i przywróceniu szkoły ośmioklasowej w takiej sytuacji znalazło się wiele placówek. Aby w wyniku wygaszania gimnazjów zbyt wielu nauczycieli - specjalistów nie straciło pracy sugestią Organu Prowadzącego było zatrudnianie ich w gminnych placówkach oświatowych.   Oprócz tego ilość nauczycieli  zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, zmniejszy się od następnego roku szkolnego ze względu na zatrudnienie
w miejsce 3 nauczycieli języka angielskiego - jednego specjalisty. Zaistniała sytuacja dotycząca nauczyciela języka angielskiego spowodowana była niespodziewaną decyzją nauczyciela o rozwiązaniu umowy o pracę.

Organ Prowadzący czuwa nad tym, aby w szkole zatrudniana była kadra wyspecjalizowanych nauczycieli, zgodnie z potrzebami placówki. Nasza szkoła spełnia ten warunek. Pracujący w niej nauczyciele wywiązują się z powierzonych przez dyrektor szkoły i zatwierdzonych przez Organ Prowadzący i Nadzorujący obowiązków, między innymi pełnienia funkcji wychowawcy, udzielania właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i prowadzą zajęcia pozalekcyjne, które zostały ujęte w planie lekcji po to, aby ułatwić zwłaszcza uczniom dojeżdżającym dostęp do nich. Z tego powodu zajęcia dla niektórych oddziałów kończą się
o godz. 1520.

 1. Uważamy, że przeniesienie uczniów z systemu szkoły ośmioklasowej zgodnej
  z reformą oświaty i odbywającej się w jednym budynku do budynku – najpierw przy ulicy Artylerzystów : na 2 lata (klasy4-5), a następnie do kolejnego, przy ulicy Polnej na 3 lata(klasy 6-8) wiąże się z brakiem poczucia bezpieczeństwa, trudnościami zawiązywania więzi społecznych i emocjonalnych w wyniku kilkakrotnej zmiany budynku, a co za tym idzie zasad i reguł obowiązujących w każdym z nich. Założeniem reformy jest integrowanie całej społeczności uczniowskiej w ramach szkoły ośmioklasowej, której zajęcia dla wszystkich poziomów nauczania odbywają się w jednym budynku.
 1. Napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały, że Zespół Szkół ma wszystkich potrzebnych specjalistów przedmiotowych oraz 2 etaty psychologów, 2 etaty pedagogów, 2 logopedów. Liczba etatów dotycząca w/w specjalistów jest ściśle związana z ilością uczniów w szkole. W Szkole Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie pracują specjaliści: 2 tyflopedagogów, 2 surdopedagogów, 2 logopedów, pedagog, 3 pedagogów specjalnych,
  2 terapeutów, rewalidator, psychoterapeuta, socjoterapeutka oraz oligofrenopedagodzy.

 

 

Odnosząc się do uzasadnienia w części przedstawiającej zalety i osiągnięcia Zespołu Szkół w Barcinie pozwalamy sobie również na przedstawienie zalet i osiągnięć naszej placówki oraz wnosimy swoje uwagi dotyczące wykorzystania infrastruktury Gminy Barcin do celów oświatowych.

 

Odnośnie infrastruktury:

Basen nie był projektowany jako infrastruktura oświatowa, lecz jest własnością podmiotu prawa handlowego sp. z o.o. BOSIR BARCIN. Finansowanie Gminy jest w obu przypadkach potrzebne dla funkcjonowania zajęć na basenie.

BPMiG nie jest placówką ani miejscem funkcjonującą w ramach systemu oświaty zgodnie z art.. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jego lokalizacja ułatwia korzystanie z zasobów biblioteki ZS w Barcinie, lecz nie wyklucza korzystania z tychże zasobów przez uczniów SP1. Uczniowie czynią to w oparciu o filię na ulicy Kościelnej oraz bezpośrednio z siedziby Biblioteki na ulicy WP.

Funkcjonowanie MDK nie jest zawarte w ustawie Prawo Oświatowe, ani nie wyklucza korzystania z oferty MDK przez dzieci będące podopiecznymi SP1.

Stadion Miejski w Barcinie jest również własnością podmiotu prawa handlowego Sp. z o.o. BOSIR BARCIN i nie wyklucza korzystania z niego przez uczniów SP1, wręcz przeciwnie, uczniowie biorą czynny udział we wszystkich akcjach prowadzonych przez BOSiR,
np. w czwartkach lekkoatletycznych oraz między innymi również dzięki temu, że w szkole działa Szkolny Klub Sportowy.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie (Dyrekcja, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie) aktywnie uczestniczą i uczestniczyli w licznych przedsięwzięciach edukacyjnych Gminy Barcin w zakresie doskonalenia zawodowego jak również w szkoleniach organizowanych w ramach WDN. A są to :

 • Gminne szkolenia: „Coaching w zarządzaniu”
 • II Gminna Konferencja Edukacyjna dot. neurodydaktyki: „Na granicy światów. O znaczeniu mechanizmów lustrzanych w wychowaniu.”- wykłady dr Marek Kaczmarzyk
 • III Gminna Konferencja Edukacyjna pt: „Strategia Kształcenia Wyprzedzającego”

Wykład dla nauczycieli i seminarium dla dyrektorów w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów -Prof. Stanisław Dylak (UAM Poznań)

Wykład i warsztaty dra Krzysztofa Wawrzyniaka (UAM, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Pedeutologii): ” Budowanie klasowej i szkolnej wspólnoty”

 • IV Gminna Konferencja Edukacyjna w dot. neurodydaktyki: „O neurodydaktycznych uwarunkowaniach uczenia się” (wykłady: dr Marek Kaczmarzyk)
 • V Gminna Konferencja Edukacyjna pt.: „Dlaczego kreatywne nauczanie matematyki od wczesnych lat jest takie ważne w dzisiejszej rzeczywistości?”
 • VI Gminna Konferencja Edukacyjna pt.: „Oczywistość czy herezja. W poszukiwaniu nowego modelu uczenia się”
 • Nauczyciele ukończyli :Studia podyplomowe z Surdopedagogiki i Tyflopedagogiki
 • Udział w Programie Nauki Zachowania - dwudniowe szkolenie adresowane do grupy ok. 20-25% uczniów w szkole, którzy prezentują niepożądane, pogłębiające się zachowania
 • Nowe procedury dotyczące pomocy psychologicznej w szkole
 • Szkolenie z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki w PPP w Żninie
 • Jak motywować niezmotywowanych w procesie dydaktyczno-wychowawczym
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • Warsztaty i konsultacje uczniów, nauczycieli, intendentek, kucharek, dyrektorów z dietetykiem -p. dr. Dorotą Łobodą.
 • „Bąbel matematyczny”
 • Szkolenie dla trenerów w ramach projektu “Buduję, koduję, programuję”
 • Seminarium “Od innowacji do efektu”
 • Sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych
 • Stres, kary i nagrody na bezdrożach motywacji- wykład
 • “Szkoła memów. Nemotypy niezależne, a szkolny dobór memów”- wykład
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna- szkolenie
 • Przemoc rówieśnicza - co działa, co nie działa, a co szkodzi- wykład
 • Szkolenie na temat substancji psychoaktywnych
 • Warsztaty z kompetencji kluczowych
 • Szkolenia dot. wdrażania projektu: „T@blit” - Koncepcja projektu opracowana została na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Język migowy - I i II stopnia
 • Warsztaty - “Strategie uczenia się” w ramach Gminnej Konferencji Edukacyjnej
 • Warsztaty z dr. M. Dąbrowskim dotyczące kreatywnego nauczania matematyki
 • VII Gminna Konferencja: Profilaktyka Zdrowia Psychicznego pt.: „Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego”
 • Zalety i zagrożenia związane z korzystaniem z cyberprzestrzeni.
 • Czym jest uzależnienie od cyberprzestrzeni?
 • Rodzaje uzależnień od cyberprzestrzeni.
 • Konsekwencje uzależnienia od cyberprzestrzeni.
 • Przyczyny uzależnienia od Internetu.
 • Jak rozpoznać ryzyko uzależnienia od cyberprzestrzeni? Czy moje dziecko jest w grupie ryzyka uzależnienia?
 • Jakie są objawy uzależnienia od cyberprzestrzeni? Warsztaty “Jak uczyć uczenia się?”
 • Konferencja w Dusocinie - Ocenianie. Co zrobić, by celem szkolnej nauki nie były oceny?
 • Wyjazd studyjny - Szkoła w Radowie Małym miejscem wdrażania innowacji i kształtowania kompetencji kluczowych
 • Warsztaty DIALOG MOTYWUJĄCY
 • Warsztaty z mediacji szkolnych.
 • Konferencje Edukacyjna „Cyberzagrożenia i cyberszanse”.

 

Nadmieniamy, że Zespół Szkół nie był organizatorem przedsięwzięć edukacyjnych Gminy Barcin dotyczących doskonalenia nauczycieli, a jedynie udostępniał bazę lokalową dla wszystkich uczestników. Przedsięwzięcia edukacyjne gminy Barcin finansowane były ze środków finansowych Urzędu Miejskiego, na które składały się wszystkie placówki oświatowe w gminie (0,5% z doskonalenia zawodowego).

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie we współpracy z Zespołem Szkół organizuje wyjazdy uczniów do Długopola na Euroweek, gości również w swoich murach native speakerów z Euroweek.

 

Szkoła uczestniczy w projektach i realizuje wiele projektów.

 • Lekcje techniki w naszej szkole realizowane są od kilkunastu lat metodą projektu.
 • Projekt KPCEN w Toruniu: „Buduję, koduję, programuję”, realizowanego w ramach dofinansowania z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. W szkole pracuje 2 trenerów, którzy prowadzą szkolenia dla innych nauczycieli w powiecie z zakresu tego projektu.
 • Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy Barcin na lata 2017-2018” 4 pory roku w edukacji wczesnoszkolnej – projekt zrealizowany

Celem projektu było uwrażliwienie na piękno przyrody, promowanie wypoczynku na świeżym powietrzu, doskonalenie umiejętności czerpania wiedzy z różnych źródeł, a także integracja grupy rówieśniczej poprzez wspólne działanie.

 • Spotkania z książką w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki - projekt trwający adresowany jest do uczniów klas 1 szkoły podstawowej we współpracy z biblioteką w Barcinie. Założenie Klubu ma na celu ukazanie dzieciom w wieku wczesnoszkolnym wartości jakie niesie ze sobą literatura w postaci bajek, opowiadań, wierszy, a także informacji o otaczającym ich Świecie. Poprzez prace DKK dzieci mają możliwość rozwoju swojej wiedzy, języka,  wyobraźni, a także poznania prawidłowych postaw społeczno – moralnych.
 • Akademia Pierwszaka - projekt trwający wieloletni

Akademia Pierwszaka pomaga małym  przyszłym uczniom w tym najtrudniejszym dla nich momencie rozpoczęcia szkolnej przygody.

Celem zajęć w ramach projektu jest:

 • Rozwijanie różnych sfer funkcjonowania dziecka: umysłowej, ruchowej, emocjonalnej i społecznej, rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania oraz realizacji działań stosownie do etapu rozwoju dziecka.
 • Wspomaganie wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia oraz rozwijanie kreatywności, twórczej inicjatywy i pomysłowości dzieci.
 • Umożliwienie osiągania satysfakcji z wykonania własnej pracy oraz wspieranie wiary we własne siły i zdolności.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie, a także uczenie samodzielnego organizowania czasu wolnego, w tym do uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i artystycznych.
 • Poznawanie różnych technik plastycznych. Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi, kształtowanie umiejętności twórczego wykorzystania dostępnych materiałów.
 • Poszanowanie podmiotowości dziecka, wysłuchiwanie jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszystkich dotyczących go sprawach oraz do informowania dziecka o podejmowanych decyzjach i działaniach wobec niego.
 • Projekty matematyczno-ekonomiczne:
 • Przedsiębiorczość drogą do kreatywności i pracy zespołowej.
 • Przedsiębiorczość, a matematyka.
 • Granty matematyczne:
 • Śladami Pitagorasa i Tallesa.
 • Inne granty:
 • Teatr i muzyka.
 • You can Dance.
 • Projekty przyrodnicze we współpracy z SP Piechcin oraz SP Mamlicz
 • Zrealizowano projekt „Uniwersytet Młodego Odkrywcy – poznaję, rozumiem, umiem! – nowatorski program rozwoju kompetencji kluczowych”. Przedsiębiorczość, ICT, Kreatywność, Praca w zespole,
 • Realizując Porozumienie Gminy Barcin o Współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu Szkoła Podstawowa nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie współorganizowała wyjazdy uczniów do laboratoriów fizyki, chemii, geografii, biologii na UAM oraz wyjazdy na wykłady w Zakładzie Studiów Edukacyjnych UAM

 

 

Aktywnie działa, prowadzone przez nauczycieli stowarzyszenie Umysł Fascynacja Odkrywanie UFO przy Szkole Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie dzięki niemu, szkoła pozyskuje znaczne środki na rozwijanie potencjału uczniów w licznych projektach edukacyjnych, wyposaża szkołę w nowe narzędzia, sprzęt, meble, co wpływa na poprawę jakości funkcjonowania szkoły.

Zrealizowane projekty:

 • Tydzień bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
 • Zagospodarowanie wolnej przestrzeni szkolnego boiska.
 • Na fali szkolnego radia czyli informacyjnie i twórczo prosto z JEDYNKI
 • Szafki szkolne.

Szkoła pozyskuje środki finansowe w ramach współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i Radą Rodziców.

 

Innowacja w sposobie nauczania i oceniania klas I

W roku szkolnego 2019/2020 zmienił się system nauczania i oceniania w klasie I. Priorytetem naszym staje się rozwój kompetencji i wychowanie. Podstawa programowa zostanie realizowana poprzez indywidualne zadania projektowe, aktywności sprzyjające rozwojowi dzieci, lekcje tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi. Chcąc zachęcić dzieci do zdobywania wiedzy w okresie feryjnym zostanie utworzona przestrzeń klas 1-3, gdzie dzieci będą dodatkowo rozwijały swoje pasje i zainteresowania.

 

W naszej opinii reforma systemu oświaty przeprowadzona w roku 2016 wywołała tak daleko idące zmiany w funkcjonowaniu systemu szkolnictwa jak zmiany podstaw programowych i zakresu funkcjonowania, dlatego też porównywanie osiągnięć Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie z Gimnazjum nr 1 w Barcinie jest dalece nieuprawnione.

 

Rozwój osiągnięć uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie mogą zobrazować wyniki egzaminów zewnętrznych, które naszej opinii nie odbiegają od innych wyników i są porównywalne.

Wyniki egzaminów i sprawdzianów:

2019

Matematyka

Polska – 45 %

Województwo – 42 %

Powiat żniński – 32 %

Gmina Barcin – 39%

Szkoła – 48,5 %

Język polski

Polska – 63 %

Województwo – 60 %

Powiat żniński – 56 %

Gmina Barcin – 58%

Szkoła – 61%

Język angielski

Polska – 59 %

Województwo – 55 %

Powiat żniński – 50 %

Gmina Barcin – 50%

Szkoła – 50%

 

2016

Matematyka

Polska – 54 %

Województwo – 51 %

Powiat żniński – 47 %

Gmina Barcin – 49 %

Szkoła – 54 %

Język polski

Polska – 65 %

Województwo – 69 %

Powiat żniński – 66 %

Gmina Barcin – 71%

Szkoła – 61%

Język angielski

Polska – 67 %

Województwo – 68 %

Powiat żniński – 65 %

Gmina Barcin – 69%

Szkoła – 50%

 

2015

Matematyka

Polska – 60 %

Województwo – 59 %

Powiat żniński – 55 %

Gmina Barcin – 65 %

Szkoła – 54 %

Język polski

Polska – 73 %

Województwo – 70 %

Powiat żniński – 69 %

Gmina Barcin – 72%

Szkoła – 73%

Język angielski

Polska – 78 %

Województwo – 75 %

Powiat żniński – 74 %

Gmina Barcin – 78%

Szkoła – 73%

 

 

2014

Polska – 25, 97 punktów

Powiat żniński – 23,17 punktów

Gmina Barcin –23,99 punktów

Szkoła – 24,61 punktów

 

2011

Polska –25,27 punktów

Powiat żniński –23,98 punktów

Gmina Barcin –22,7 punktów

Szkoła – 26,29 punktów

 

 

W uzasadnieniu projektu uchwały podano również:

„Zespół Szkół Realizował Plan wspomagania placówek oświatowych Gminy Barcin w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w r. sz. 2018/2019 - przyjętego ZARZĄDZENIEM NR 167/2018 BURMISTRZA BARCINA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Planu wspomagania placówek oświatowych Gminy Barcin w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów", wyżej wymienione stwierdzenie dotyczy również naszej placówki.

 

W Szkole Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie skutecznie wdrażany jest tzw. „Bąbel matematyczny”, w klasach I-III, szkoła przystąpiła do pilotażu Programu Profilaktyki Zdrowia Psychiczneg pt. „Myślę pozytywnie”, rekomendowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nasza placówka aktywnie współpracuje z Kujawsko-Pomorskim Centrum Nauczycieli w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz uczelniami wyższymi WSG Bydgoszcz i UTP Bydgoszcz.

 

W Szkole Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie planuje się:

 1. Wdrożenie rekomendowanych (GKRPA) programów profilaktycznych, integrujących i przeciwdziałających wykluczeniom: w klasach I-IV „Przyjaciele Zippiego”, a w klasach V-VI-VII - Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” (Celem APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami).
 2. Przeszkolenie nauczycieli na egzaminatorów.
 3. Powiększenie boiska szkolnego w ramach projektu Zakręceni w przestrzeni.
 4. Pozyskanie 2 dodatkowych sal lekcyjnych  -  remont.
 5. Wdrożenie elementów Planu Daltońskiego.
 6. Zagospodarowanie przestrzeni edukacyjnych.

 

Szkoła  Podstawowa nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie spełnia następujące warunki:

 • Posiada doświadczoną i kompetentną kadrę nauczycieli.
 • Wdraża nowatorskie rozwiązania dydaktyczne.
 • Jest zaangażowana w programy edukacyjne.
 • Współpracuje z Centrami Edukacji Nauczycieli i uczelniami wyższymi.
 • Ma nowocześnie wyposażoną bazę dydaktyczną - na koniec roku szkolnego 2018/2019 szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne do przedmiotów: Biologia, Geografia, Chemia, Fizyka w ramach zwiększonej części oświatowej subwencji z tytułu dofinansowania i wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej w/w przedmiotów na kwotę 33064,05 zł.
 • Posiada w każdej sali lekcyjnej tablicę multimedialną oraz 10 OZOBOTÓW, 4 tablety z programem SCOTTIE GO!
 • W szkole znajduje się w pełni wyposażony gabinet logopedyczny, gabinet pedagoga szkolnego, sala zajęć indywidualnych oraz w pełni wyposażony gabinet pielęgniarki szkolnej.
 • Przy szkole znajduje się ORLIK z trzema boiskami (piłka nożna, tenis, koszykówka oraz siatkówka plażowa).
 • Współpracuje z innymi szkołami w sieciach współpracy.

 

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry