Połowa ze stwierdzonych nieprawidłowości wystąpiła także podczas poprzedniej kontroli ratusza strzeleńskiego przez inspektorów RIO w 2011 roku i pomimo pokontrolnych zaleceń nie została przez te kilka lat usunięta przez burmistrza Ewarysta Matczaka

         fot. Magdalena Lachowicz

Strzelno, burmistrz, Ewaryst Matczak, kontrola, RIO, ocena, raport, nieprawidłowości
Miażdżący raport kontrolerów o pracy burmistrza Matczaka
     Inspektorzy RIO doszukali się 30 poważnych nieprawidłowości podczas kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Ujęli to na 30 stronach protokołu pokontrolnego. Połowa z tych nieprawidłowości wystąpiła także podczas poprzedniej kontroli w 2011 r. i nie została przez te kilka lat usunięta przez burmistrza Ewarysta Matczaka. Na ustosunkowanie się burmistrza Ewarysta Matczaka do stwierdzonych nieprawidłowości kontrolerzy RIO dali mu czas do 9 grudnia.

     Pałuki weszły w posiadanie protokołu pokontrolnego sporządzonego 7 września po kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych, jaką inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej z Bydgoszczy przeprowadzili w Urzędzie Miejskim w Strzelnie. 30-stronnicowy protokół pokontrolny 9 listopada trafił do Urzędu Miejskiego. Kontrolerzy RIO stwierdzili 30 nieprawidłowości. 15 z nich były to te same nieprawidłowości lub o podobnym charakterze jakie objęte zostały poprzednią kontrolą w 2011 r. Okazuje się, że pomimo wydania wówczas przez RIO zaleceń pokontrolnych burmistrz Ewaryst Matczak nie doprowadził do wyeliminowania nieprawidłowości.
     Co ciekawe, na sesji Rady Miejskiej 25 listopada żaden strzeleński radny ani słowem nie odniósł się do zawartości protokołu. Zresztą publicznie burmistrz Matczak nie ujawnił zawartości protokołu. Mówił tylko o nim nauczyciel LO, były radny Marian Mikołajczak.
     Ze względu na ogrom spraw kontrolowanych przez inspektorów i ogrom nieprawidłowości, w dzisiejszym numerze Pałuk przedstawiamy pierwszą część raportu.
     MATCZAK ZALICZKOWAŁ
     Kontrolerzy RIO zwrócili uwagę na błędy w zakresie wykazu wydatków budżetowych, w tym udzielanie zaliczek na poczet bieżących wydatków osobom niebędącym pracownikami Urzędu Miejskiego.
     W wyniku działań kontrolnych ustalono, że w 2014 r. zaliczki zostały udzielone osobom niebędącym pracownikami Urzędu Miejskiego na drobne zakupy towarów i usług niezbędnych do realizacji zadań gminy w łącznej wysokości 147.461,39 zł. Stwierdzono, że przyczyną powstania nieprawidłowości było zdefiniowanie w Regulaminie udzielania i rozliczania zaliczek w Urzędzie Miejskim w Strzelnie wprowadzonym zarządzeniem burmistrza Strzelna pojęcia pracownika, za którego uznano nie tylko osobę zatrudnioną w Urzędzie Miejskim na czas nieokreślony na wszystkich stanowiskach oraz na czas określony na stanowiskach administracyjnych, ale także sołtysów, przewodniczących osiedli oraz pracowników jednostek budżetowych, radnych, pracowników Biblioteki Miejskiej, komendanta Miejsko-Gminnego Związku OSP RP oraz mechanika, kierowcę i konserwatora OSP zatrudnionych na umowę zlecenie, czyli niezgodnie z legalnymi definicjami pracownika zawartymi w ustawie o pracownikach samorządowych.
     BŁĘDNE FINANSOWANIE ORKIESTRY OSP
     Inspektorzy RIO podczas kontroli dokumentów z 2014 r. stwierdzili wydanie z budżetu gminy 28.467,66 zł na działalność orkiestry dętej funkcjonującej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelnie. Wydatki sklasyfikowane zostały w dwóch miejscach.
     W dziale Administracja publiczna w rozdziale Pozostała działalność były to wydatki w łącznej kwocie 11.111,36 zł tytułem wynagrodzeń. Jak wyjaśniają kontrolujący burmistrz Matczak na podstawie umowy zlecenia z dnia 8 stycznia 1996 r. zlecił wykonywanie nadzoru nad orkiestrą straży pożarnej w Strzelnie osobie, która pełni funkcję konserwatora sprzętu muzycznego OSP. Zleceniobiorcy wypłacono w 2014 r. łącznie kwotę 4.080 zł. Burmistrz zatrudnił też na podstawie umowy o pracę osobę w celu pełnienia nadzoru nad orkiestrą w OSP w Strzelnie. Pracownikowi, który jednocześnie pełni funkcję kapelmistrza orkiestry, zapłacono z tego tytułu w 2014 r. łącznie 7.031,36 zł.
     Ponadto w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale Pozostała działalność zaksięgowano łącznie 17.356,30 zł tytułem naprawy instrumentów muzycznych w kwocie 1.071zł, zakupu instrumentów muzycznych i akcesoriów w kwocie 6.437,17 zł, zwrotu kosztów delegacji służbowych pracownika nadzorującego orkiestrę w kwocie 376,13 zł oraz diet dla członków orkiestry w łącznej kwocie 9.472,00 zł.
     Kontrolerzy ustalili, że burmistrz zarządzeniem z 11 października 2012 r. określił zasady pokrywania kosztów związanych z działalnością Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelnie. Powyższe zarządzenie wydane zostało na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, tj. w celu promocji gminy. Zgodnie z postanowieniami tego aktu, jak podaje RIO, orkiestra została powołana w celu upowszechniania kultury muzycznej na terenie gminy Strzelno, prowadzi działalność bieżącą polegającą, m. in. na uczestniczeniu w imprezach okolicznościowych organizowanych przez gminę, a rozstrzygnięcia dotyczące orkiestry podejmuje burmistrz. Orkiestrą kieruje pełnomocnik.
     Burmistrz w piśmie z dnia 18 sierpnia wyjaśnił kontrolerom RIO, że: wypłaty diet dla członków oraz zakup i naprawa instrumentów muzycznych nastąpiły na rzecz Orkiestry Dętej działającej w strukturach OSP Strzelno w ramach wyposażenia i utrzymania OSP w Strzelnie oraz w ramach promocji i upowszechniania kultury muzycznej na terenie gminy Strzelno. Ponadto wskazał, że pracownik koordynujący w imieniu burmistrza pracami orkiestry został zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.
     W świetle obowiązujących przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej, zdaniem kontrolujących, koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są m.in. z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z treścią ustawy zadaniem gminy jest ponoszenie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej, a także bezpłatnego umundurowania, ubezpieczenia, okresowych badań lekarskich.
     W tak wyznaczonym zakresie przedmiotowym gmina może dokonywać wydatków bezpośrednio z budżetu lub w formie dotacji. Gmina nie ma obowiązku ponoszenia wszelkich kosztów związanych z funkcjonowaniem OSP, a wyłącznie tych, o których mowa w przywołanej ustawie. Z brzmienia przywołanych przepisów nie można wywieść kompetencji burmistrza do określenia wysokości i zasad wypłacania diet członkom orkiestry, jak również podstaw ponoszenia wydatków związanych z jej utrzymaniem. Orkiestra działająca w ramach stowarzyszenia OSP w Strzelnie, tj. jako podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, w tym z zakresu kultury, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań - czytamy w wystąpieniu pokontrolnym RIO. Wydatki na promocję winny być sklasyfikowane w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
     Finansowanie bezpośrednio z budżetu gminy wydatków podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych jest zdaniem RIO sprzeczne z zasadami gospodarki finansowej określonymi przepisami ustawy o finansach publicznych.
     Ponadto kontrolujący zaznaczyli, że w umowie włączonej do akt kontroli zawartej przez burmistrza 31 października 2001 r. na czas nieokreślony nie wskazano stanowiska, na jakim zatrudniono osobę pełniącą nadzór nad orkiestrą. Stosownie do treści ustawy o pracownikach samorządowych zatrudnienie osób na stanowisku asystenta lub doradcy następuje na czas pełnienia funkcji przez burmistrza. Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Urzędzie Miejskim osoby nadzorującej orkiestrę i wykonującej funkcję pełnomocnika ds. orkiestry oraz kapelmistrza orkiestry, tj. na stanowisku nieprzewidzianym w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych stanowi naruszenie przepisu ustawy o pracownikach samorządowych. Odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości ponosi burmistrz Strzelna, który ponosi odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej jednostki - czytamy w wystąpieniu RIO.
     NADAL PŁACI ODSETKI
     Kontrolerzy RIO stwierdzili ponadto nieterminowe regulowanie w latach 2014-2015 zobowiązań gminy Strzelno, których skutkiem była zapłata odsetek za zwłokę w łącznej kwocie 20.651,16 zł.
     Z wyjaśnienia złożonego przez burmistrza Matczaka wynika, że przyczyną nieterminowego regulowania zobowiązań była konieczność zapłaty w danym czasie innych pilnych zobowiązań wobec kontrahentów, instytucji państwowych, pracowników. Skarbnik gminy Dorota Rawska oświadczyła, że burmistrz zastrzegł sobie do wyłącznej kompetencji prawo do dysponowania rachunkiem bankowym gminy, w tym do podejmowania decyzji o kwotach i terminach regulowania zobowiązań gminy. Dopuszczenie do zwłoki w zapłacie zobowiązań jednostki powodujące powstanie i zapłatę odsetek w łącznej kwocie 20.651,16 zł jest zdaniem kontrolujących naruszeniem przepisów ustawy o finansach publicznych. Odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości ponosi burmistrz Strzelna, który stosownie do ustawy o finansach publicznych,
ponosi jednoosobową odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej gminy - czytamy w wystąpieniu pokontrolnym podpisanym przez zastępcę prezesa RIO Włodzimierza Bartkowiaka.
     ZALICZKI DO US POZA TERMINEM
     Kolejną nieprawidłowością wykazaną przez kontrolujących było nieterminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w 2014 r. pracownikom Urzędu Miejskiego oraz pracownikom placówek oświatowych (przedszkola i szkoły). Skutkowało to naliczeniem i zapłatą przez gminę odsetek za zwłokę w łącznej wysokości 10.576,10 zł. Opóźnienia wynosiły od 1 do 97 dni.
     Burmistrz Ewaryst Matczak 3 sierpnia 2015 r. oświadczył kontrolerom RIO, że: nieterminowe opłacanie (...) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników, zleceń, ryczałtów i umów o dzieło za 2014 r. spowodowane jest przede wszystkim faktem fizycznego braku środków na koncie gminy Strzelno. Jednym z powodów nieterminowego regulowania należności do (...) Urzędu Skarbowego jest ponadto konieczność regulowania innych wymagalnych zobowiązań gminy Strzelno.
     Zdaniem RIO nieterminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń stanowi naruszenie zasady gospodarki finansowej, a osobą odpowiedzialną za stwierdzoną nieprawidłowość oraz zapłatę odsetek za zwłokę jest burmistrz Strzelna.
     POBRAŁ SOBIE SOCJALNE
     Kontrolujący ustalili także, że 22 maja i 31 grudnia 2014 r. pobrane zostały środki finansowe z rachunków bankowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), w łącznej wysokości 159.600 zł, które zasiliły rachunek budżetu gminy Strzelno, a następnie wykorzystane zostały na regulowanie wydatków gminy. W konsekwencji środki te posłużyły na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
     Finansowanie wydatków budżetu ww. środkami jest niedozwolonym sposobem finansowania deficytu. Kontrolerzy zwracają uwagę, że środki pieniężne ZFŚS nie podlegają swobodnej dyspozycji kierownika jednostki, ponieważ mają one specjalne przeznaczenie. W świetle przepisów środki ZFŚS mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność socjalną. Sfinansowanie przejściowego deficytu ze środków ZFŚS stanowi obrazę przepisu ustawy o finansach publicznych. Podkreślić należy również, że „zapożyczenia” te były niedozwolone zarówno w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych, jak i na gruncie postanowień ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - czytamy w protokole RIO.
     ZUS I FUNDUSZ PRACY
     W wyniku kontroli terminowości odprowadzania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Urzędu Miejskiego oraz oświatowych jednostek budżetowych w 2014 r. stwierdzono dokonanie ich płatności z opóźnieniem wynoszącym od 1 do 158 dni. Ustalono, że Urząd Miejski w Strzelnie, jako płatnik w stosunku do pracowników urzędu oraz Referat Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego względem pracowników placówek oświatowych w wyniku przekroczenia ustawowego terminu płatności za wszystkie okresy rozliczeniowe dokonał naliczenia i zapłaty odsetek za powstałą zwłokę w łącznej kwocie 47.197,47 zł.
     Burmistrz Strzelna w dniu 3 sierpnia 2015 r. oświadczył kontrolerom RIO, że: nieterminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy ZUS za 2014 r. (...) spowodowane jest przede wszystkim faktem fizycznego braku środków na koncie gminy Strzelno. Jednym z powodów nieterminowego regulowania należności do ZUS jest ponadto konieczność regulowania innych wymagalnych zobowiązań gminy Strzelno. Zgodnie z treścią przepisu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych opłacanie składek za dany miesiąc następuje w terminie „nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca”. Nieterminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenia zdrowotne zdaniem RIO stanowi naruszenie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w myśl którego jednostki organizacyjne są zobowiązane, bez uprzedniego wezwania, opłacić i rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdy miesiąc kalendarzowy w trybie i na zasadach oraz w terminie przewidzianym dla składek na ubezpieczenie społeczne. Nieterminowe odprowadzanie powyższych składek do ZUS stanowi zdaniem RIO naruszenie zasady gospodarki finansowej określonej w przepisie ustawy o finansach publicznych. Osobą odpowiedzialną za nieterminowe dokonywanie płatności składek od wynagrodzeń do ZUS oraz zapłatę odsetek karnych jest burmistrz Strzelna, któremu zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym przysługuje wyłączne prawo dokonywania wydatków budżetowych, i który jako kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej gminy.
     ZANIŻONE WYDATKI NA ALKOHOLÓWKĘ
     Błędem było również zaplanowanie w budżetach na lata 2015 i 2014 wydatków przeznaczonych na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w zaniżonej wysokości o kwotę odpowiednio 14.518,34 zł i 19.551,38 zł, stanowiącą niewykorzystane środki finansowe uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z poprzedniego roku, nieterminowe przekazanie w 2014 r. dotacji celowych na rzecz dwóch beneficjentów w łącznej kwocie 14.700 zł. Kontrolujący ustalili, że opóźnienie wyniosło od 5 do 26 dni.
     KOMISJA SPORTOWA
     Kontrolerzy ustalili także, że rozpatrywanie ofert złożonych w postępowaniu konkursowym na wsparcie finansowe działalności klubów sportowych w 2014 r. przez dwuosobową zamiast co najmniej trzyosobową komisję konkursową, jest niezgodne z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia
14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
     Kontrolujący ustalili, że jakby tego było mało jeden z powołanych członków komisji w czasie rozpatrywania ofert przebywał na zwolnieniu lekarskim. Niezapewnienie przez burmistrza rozpatrzenia ofert przez co najmniej trzyosobową komisję naruszało zdaniem kontrolerów RIO dyspozycję uchwały Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 14 grudnia 2010 r.

Skarbnik gminy Dorota Rawska oświadczyła kontrolerom, że burmistrz zastrzegł sobie do wyłącznej kompetencji prawo do dysponowania rachunkiem bankowym gminy, w tym do podejmowania decyzji o kwotach i terminach regulowania zobowiązań gminy

         fot. Magdalena Lachowicz

     CENA LOKALU ZANIŻONA
     Kolejną nieprawidłowością są kulisy sprzedaży jednego z komunalnych lokali mieszkalnych.
     Kontrolujący stwierdzili, że 3 marca 2014 r. burmistrz Strzelna sprzedał lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie własności gruntu. Wartość przedmiotu sprzedaży określona została na podstawie operatu szacunkowego na kwotę 112.030 zł. Cenę sprzedaży lokalu ustalono na kwotę 22.406 zł przy zastosowaniu bonifikaty 80% od ceny sprzedaży. Według kontrolerów RIO naruszone zostały warunki udzielania bonifikat od ceny określonych w uchwale Rady Miejskiej w Strzelnie z 8 marca 2012 r. Radni upoważnili burmistrza w uchwale do udzielania bonifikat w wysokości 80% od ceny sprzedaży, jeżeli umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego zostanie zawarta w terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz kwota należna z tytułu ceny zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w którym ujęte zostało badane mieszkanie komunalne pojawiło się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie 5 sierpnia 2013 r. Tym samym sześciomiesięczny termin uprawniający burmistrza do udzielenia bonifikaty w wysokości 80% od ceny sprzedaży upłynął 5 lutego 2014 r.
     Umowa sprzedaży zawarta została zaś miesiąc później 3 marca 2014 r.
     W związku z powyższym zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej, burmistrz mógł w tym konkretnym przypadku udzielić nabywcy bonifikaty w wysokości 70% od ceny sprzedaży, tj. w kwocie 78.421 zł. Cena sprzedaży powinna zostać ustalona na kwotę 33.609 zł.
     Burmistrz Matczak ustalił przypadającą gminie Strzelno należność pieniężną tytułem ceny w kwocie zaniżonej o 11.203,00 zł, tj. z naruszeniem przepisów uchwały Rady Miejskiej oraz zasady gospodarowania środkami publicznymi.
     Osobą odpowiedzialną za ustalenie należności tytułem sprzedaży lokalu mieszkalnego za cenę niższą niż wynikająca z prawidłowego obliczenia jest burmistrz Strzelna, który wykonuje uchwały organu stanowiącego, stosownie do ustawy o samorządzie gminnym oraz czynności związane z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z gminnego zasobu nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami - czytamy w protokole pokontrolnym RIO.

Część II raportu z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w gminie Strzelno w Pałukach nr 1243 (49/2015) z 10 grudnia 2015. Tam także jedyna publiczna reakcja na zapisy raportu jaka miała miejsce podczas sesji Rady Miejskiej 25 listopada w wykonaniu nauczyciela LO, byłego radnego Mariana Mikołajczaka.

     RUSZYŁ SUMY DEPOZYTOWE
     Kontrola RIO wytknęła także burmistrzowi Matczakowi, że w 2014 r. pobrane zostały środki pieniężne w kwocie 264.000 zł z rachunku bankowego, na którym gromadzone są sumy depozytowe (obce środki pieniężne), tj. wadia oraz zabezpieczenia należytego wykonania zawartych umów wpłacone przez uczestników postępowań o zamówienia publiczne oraz na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Te środki pieniężne nie stanowią mienia gminy i tym samym gmina nie jest ich dysponentem.
     Następnie środki z depozytów przelewane były na rachunek bankowy budżetu gminy celem pokrycia przejściowego deficytu budżetu i finansowano tymi środkami bieżące wydatki budżetowe.
     Do 31 grudnia 2014 r. na wskazany powyżej rachunek sum depozytowych z pobranej kwoty 264.000 zł dokonano zwrotu zaledwie kwoty 5.000 zł.
     Burmistrz Strzelna wyjaśnił kontrolerom, że: przelewanie środków z rachunku sum depozytowych na rachunek podstawowy następowało z uwagi na konieczność finansowania bieżących zadań własnych gminy w sytuacji braku środków na regulowanie wymagalnych zobowiązań. Pozwoliło to na uniknięcie zapłaty odsetek od nieterminowej zapłaty należności. (...) Zdaniem organu takie pożyczanie pieniędzy nie jest zakazane przez obowiązujące przepisy.
     Powyższe działanie zdaniem kontrolerów RIO stanowi naruszenie przepisów ustawy o finansach publicznych. Ich też zdaniem odpowiedzialność za finansowanie wydatków gminy Strzelno w 2014 r. obcymi środkami pieniężnymi, zgromadzonymi na wyodrębnionym rachunku bankowym sum depozytowych ponosi burmistrz Strzelna.
     UNIEWAŻNIONY PRZETARG NA PSZOK
     Nieprawidłowości kontrolerzy RIO odkryli także badając dokumenty unieważnienia przez burmistrza w 2014 r. postępowania o zamówienie publiczne na Budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno, z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania.
     Badając legalność prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych kontrolujący ustalili, że 19 listopada 2014 r. wszczęte zostało postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Gminie Strzelno (PSZOK). Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została w oparciu o kosztorys inwestorski na kwotę 449.750,12 zł netto i dodatkowo uwzględniała 20% wartość zamówień uzupełniających. Zgodnie z treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych burmistrz wyznaczył termin wykonania robót na dzień 30 czerwca 2015 r.
     W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie oferty złożyło 6 firm. Przed otwarciem ofert, burmistrz podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. przedsięwzięcia w wysokości 553.192,65 zł, co kontrolujący ustalili w oparciu o zapisy zawarte w sporządzonym protokole postępowania. Jednocześnie sprawdzono, że w uchwale budżetowej na 2014 r. zabezpieczone zostały środki budżetowe w wysokości 336.94 zł na realizację tej inwestycji, w tym kwota 202.165 zł stanowiła planowane dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i 134.777 środki własne gminy.
     Jednak już w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2014-2027 do dnia 29 grudnia 2014 r. w wykazie przedsięwzięć nie zostało ujęte zadanie dotyczące budowy PSZOK-u. Ceny ofert złożonych w postępowaniu kształtowały się w ten sposób, że oferta z najniższą ceną wyniosła 483.323,09 zł, a z najwyższą 585.712,95 zł.
     Gmina rozstrzygnęła przetarg poprzez zatwierdzenie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej dokonanej przez komisję przetargową. W tym samym dniu na stronie internetowej gminy zamieszczone zostało zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta APR Sewim z siedzibą w Kruszwicy.
     Następnie burmistrz Matczak pismem z dnia 15 grudnia 2014 r. zawiadomił APR Sewim o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania. Burmistrz unieważniając postępowanie uzasadnił, że wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Podniesiona została również okoliczność, że po dokonaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty stwierdzono błąd w pierwotnym szacowaniu przedsięwzięcia, na podstawie którego została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji ze środków NFOŚiGW. W wyniku opracowania kosztorysu inwestorskiego przez projektanta zakładającego wyższe szacunkowe koszty wybudowania PSZOK-u, gmina Strzelno nie posiada własnych środków na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości zaoferowanej przez wykonawcę.
     Te same argumenty powołał burmistrz Strzelna udzielając kontrolującym w dniu 30 czerwca 2015 r. stosownych wyjaśnień.
     Kontrolerzy RIO wskazali, iż należy wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego traktować w kategoriach przyrzeczenia publicznego, w którym zamawiający zobowiązuje się udzielić zamówienia publicznego konkretnemu, wybranemu w postępowaniu wykonawcy. Z kolei unieważnienie postępowania jest instytucją o charakterze wyjątkowym. Przesłanki unieważnienia mają charakter ścisły i podlegają wykładni zawężającej, a ciężar udowodnienia ich zaistnienia spoczywa na zamawiającym. Zdaniem RIO unieważnienie może wystąpić ze względu na interes publiczny, który sprawia, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia byłoby wbrew temu interesowi. Aby zamawiający mógł skutecznie powołać się na tę przesłankę, musi udowodnić, że wcześniej, czyli w momencie wszczęcia postępowania, nie można było przy zachowaniu odpowiedniej staranności przewidzieć, iż zmienią się okoliczności, a w wyniku ich zmiany kontynuować postępowanie.
     Zdaniem RIO gmina miała możliwość wykrycia błędu jeszcze przed wszczęciem postępowania na etapie odbioru kosztorysu inwestorskiego, podawana przez burmistrza wada istniała przed rozpoczęciem postępowania.
     Zamawiający posiadał również wiedzę w zakresie swoich możliwości finansowych, a mimo to wszczynając postępowanie w sprawie zamówienia publicznego zdecydował się je przeprowadzić, narażając się na ewentualne roszczenia odszkodowawcze. Osobą odpowiedzialną za stwierdzoną nieprawidłowość jest burmistrz Strzelna, który na mocy ustawy „Prawo zamówień publicznych”, jako kierownik zamawiającego odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia - piszą inspektorzy RIO.
     ZAWYŻAŁ SKUTKI OBNIŻEŃ PODATKOWYCH
     Skontrolowano także prawidłowość sporządzenia sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. Stwierdzono, że: zawyżono o 85.728,85 zł kwotę skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym (w tym od osób fizycznych 78.971,96 zł, od osób prawnych 6.756,89); zawyżono o 4.249,29 zł kwotę skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości; zaniżono o 825 zł kwotę skutków z tytułu udzielonych zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych; niewykazanie skutków finansowych decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia odsetek od zaległości podatkowych w łącznej wysokości 43.596 zł, w tym: w podatku rolnym od osób fizycznych na kwotę 23.753 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 18.694 zł i od osób prawnych 1.149 zł; nie wykazano skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w 2014 r. w wysokości 144.948,31 zł.
     Kontrolujący ustalili, że również w latach 2010-2013 gmina nie wykazała tych skutków w łącznej wysokości 389.026,46 zł.
     Mając na uwadze powyższe ustalenia wskazać należy, że wykazanie w sprawozdaniu skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień niezgodnie z prowadzoną w jednostce ewidencją i dokumentacją podatkową stanowi naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Ustalono, że przyczyną nieprawidłowego wykazania powyższych skutków był brak znajomości obowiązujących w powyższym zakresie przepisów prawa przez pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie danych do sporządzenia sprawozdań. Ponadto brak należytej staranności spowodował nieujęcie w rejestrze dla osób prawnych deklaracji złożonej przez OSP w Strzelnie na 2014 r., co miało wpływ na zaniżenie wielkości skutków finansowych z tytułu udzielonych zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej w Strzelnie. Podkreślono też, że w sprawozdaniu umorzone odsetki od należności podatkowych nie są wykazywane - czytamy w materiale RIO.
     ŻĄDAŁ NIEUPRAWNIONYCH DOKUMENTÓW
     Kontrolerzy RIO wykazali też nieprawidłowości w zakresie dochodów budżetowych, w tym nieuprawnione żądanie od osób ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedłożenia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców.
Kontrolujący wykazali, że wzory wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalały wymóg dołączenia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców, pomimo że obowiązek ten został uchylony poprzez zmianę treści ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dokonaną z dniem 1 lipca 2011 r. ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Magdalena Lachowicz
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1242 (48/2015)

 

Inne teksty na ten temat:

Trzydzieści nieprawidłowości do usunięcia

Prasa robi ze mnie przekrętasa - mówi burmistrz Matczak

Kolegium RIO oddaliło zastrzeżenia

 Przejdź do forum.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry