Od 25 września rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi.

     Nie każdy kwalifikuje się do złożenia wniosku. Pomoc może być przyznana osobie fizycznej, która jest wpisana do ewidencji producentów, jest pełnoletnia, uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw. Ponadto osoba taka musi przekazać w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejny warunek jest taki, że osoba ubiegająca się o pomoc nie będzie prowadziła działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego, a po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników.Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można również wysłać listem poleconym, nadanym w palcówce Poczty Polskiej.
     Wysokość pomocy obliczana jest jako iloczyn 120-procentowej rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanych w roku, w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo.
     Oznacza to, że rolnik, który przekaże gospodarstwo w 2017 roku, otrzyma płatności w wysokości czterokrotności 120-procentowej rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw ustalonej w roku przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw. Ponieważ maksymalna roczna stawka płatności dla małych gospodarstw ustalona w PROW 2014-2020 wynosi 1.250 euro, to maksymalna stawka przyjęta do wyliczenia płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa wynosi 1.500 euro (1.250 euro x 120%). Rolnik, który przekaże gospodarstwo w 2017 roku, może otrzymać równowartość 6.000 euro.
     Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby przyznanych punktów. Przy ustalaniu punktacji pod uwagę brana jest powierzchnia przekazywanego gospodarstwa, czyli im większe gospodarstwo, tym większa liczba punktów (gospodarstwo do 3 ha - 1 pkt; 3 do 6 ha - 3 pkt; powyżej 6 ha - 5 pkt). Prócz tego do punktacji wlicza się powierzchnię gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy.
     Preferowane są gospodarstwa mniejsze (gospodarstwo do 5 ha - 3 pkt; 5 do 10 ha - 2 pkt; powyżej 10 ha - 1 pkt). Ostatnim kryterium jest informacja, czy gospodarstwo przekazane jest osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie. Jeżeli tak jest - rolnik otrzymuje 3 pkt.
     Minimalna liczba punktów uprawniająca do uzyskania pomocy wynosi 2 pkt.
     Warunkiem koniecznym do przyznania pomocy jest to, aby powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, była równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju.
     Natomiast w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej. Średnia powierzchnia gospodarstwa dla województwa kujawsko-pomorskiego za 2016 rok wynosi 15,51 ha.
     Rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi do 24 października 2017 r.

Remigiusz Konieczka
Pałuki nr 1337 (39/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry