Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Destrukt w Dąbrówce Słupskiej fot. Remigiusz Konieczka

Radny Artur Michalak zwraca uwagę na hałdę destruktu asfaltowego przy drodze powiatowej z Dąbrówki Słupskiej do Królikowa (gm. Szubin). Twierdzi, że jest to materiał ropopochodny i powinien zostać z tego miejsca usunięty. Właściciel kopani odpowiada, że to nie materiał ropopochodny i nie jest składowany na terenie kopalni.

Na posiedzeniu komisji komunalnej Rady Miejskiej w Szubinie radny Artur Michalak przypomniał, że złożył pisemną interpelację dotyczącą eksploatacji kopalni piasku w Dąbrówce Słupskiej.
- Od kilku miesięcy mieszkańcy Dąbrówki Słupskiej niepokoją się sposobem wykorzystania terenu kopalni piasku znajdującej się w ich miejscowości. Składowane są tam odpady służące do utwardzania dróg, także materiały ropopochodne, których składowanie wymaga szczególnych pozwoleń. Są to materiały, które mogą zagrażać środowisku naturalnemu - interpelował radny. Drugim problemem jest wykorzystanie dróg publicznych do przewozu piasku i innych materiałów na budowę trasy S5.
Sołtys Dąbrówki Słupskiej Tadeusz Ciesielski powiedział, że również zgłaszał temat przejazdu ciężarówek z transportem piachu przez wieś. Ten transport nasilił się w ostatnich miesiącach, kiedy po przerwie zimowej ruszyły prace na budowie drogi ekspresowej S5. Transporty mają poruszać się wyznaczonymi objazdami omijającymi wieś. - Domy tutaj mają po 130 lat, ludzie sobie je wyremontowali, a jak przejedzie taki kolos, to wszystko drży i się trzęsie. Ściany i płytki pękają. My od początku nie wyraziliśmy zgody na te przejazdy. Uzgodnienia były, ale kierowcy jeżdżą - powiedział Tadeusz Ciesielski.
Droga przebiegająca przez Dąbrówkę Słupską jest droga powiatową. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle Bartosz Lamprecht powiedział, że dotarła do nich interpelacja radnego Artura Michalaka. ZDP wystąpi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z pytaniem, czy wywożony z kopalni piach trafia na budowę drogi ekspresowej, bo firmy wożące materiały na budowę drogi S5, a korzystające dróg innych niż krajowe, muszą mieć umowy na korzystanie z nich. Jeśli okaże się, że wożą piach na budowę, a nie ma stosownej umowy, to ZDP w Nakle zwróci się o to, by przewoźnicy jeździli tymi drogami, które zostały do tego wyznaczone.
W sprawie składowania destruktu asfaltowego odpowiedziała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Dariusz Górski, rzecznik prasowy RDOŚ potwierdził, że dyrektor uzgodnił realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża położonego na części działki nr 149/2 w Dąbrówce Słupskiej.
- W powyższym postanowieniu określono warunki realizacji i eksploatacji inwestycji, w tym m.in. warunek zabraniający magazynowania w wyrobisku materiałów ropopochodnych, jakichkolwiek odpadów oraz wylewania ścieków (pkt I. 18. ww. postanowienia) - odpowiada Dariusz Górski.
Ponadto, w odniesieniu do odpadów powstających w związku z działalnością wydobywczą, sformułowano dwa kolejne warunki: Wytwarzane odpady gromadzić w wyznaczonych miejscach w sposób selektywny, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, do czasu zebrania ekonomicznie uzasadnionej partii i przekazać uprawnionej jednostce do odzysku lub unieszkodliwienia (pkt I. 19. postanowienia), odpady niebezpieczne magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się substancji niebezpiecznych do środowiska, tzn. w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych ( pkt I. 20. postanowienia). Wszystkie powyższe warunki zostały zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 20 lipca 2017 r. wydanej dla tego przedsięwzięcia przez burmistrza Szubina.
- W związku z powyższym, decyzja ta wyraźnie zabrania magazynowania w wyrobisku kopalni jakichkolwiek odpadów - podkreśla rzecznik RDOŚ.
Dodał, że destrukt asfaltowy stanowi odpad o kodzie 17 03 02 - mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01, zgodnie z przyjętą klasyfikacją w rozporządzeniu Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, wobec czego powinien zostać zagospodarowany przez specjalistyczna firmę zewnętrzną, posiadającą stosowne zezwolenie na gospodarowanie tego typu odpadami. W przypadku tego odpadu istnieje hierarchia postępowania z odpadami o następującej kolejności: zapobieganie powstawaniu odpadów; przygotowywanie do ponownego użycia; recykling; inne procesy odzysku, unieszkodliwianie. Zagospodarowanie odpadów asfaltu jako dodatku do nowych mieszanek mineralno-asfaltowych stanowi recykling odpadu zdefiniowany w ustawie o odpadach.
- W przypadku, kiedy nie zezwolono na tego rodzaju działalność w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, burmistrz Szubina, zgodnie z art. 26 ustawy o odpadach, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, z wyjątkiem przypadku, gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub wygaśnięcia decyzji związanej z gospodarką odpadami - wyjaśnia Dariusz Górski.
Decyzja środowiskowa została wydana na wniosek firmy PPHUT Wojciech Pogorzały z Jaroszewa. Skontaktowaliśmy się z użytkownikiem kopalni, który powiedział, że materiał nie jest zgromadzony na terenie kopalni, a na terenie prywatnym, bo kopalnia zajmuje część działki 149/2. Tam, gdzie jest hałda, nie ma wydobycia piasku. Kopalnia była kontrolowana przez urząd górniczy, który stwierdził, że działa poprawnie. Po drugie, to nie jest materiał ropopochodny, tylko kruszywo drogowe. Ponadto zostanie ono stamtąd zabrane i zostanie wykorzystane do budowy dróg. Nasz rozmówca wyjaśnił, że jest to zbyt drogi materiał, aby pozwolić sobie na to, żeby go zostawić.

Remigiusz Konieczka, 3 VI 2020

Inne teksty na ten temat:

I po hałdzie

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukitv.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.