Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Najnowsze artykuły

loading...
Najnowsze artykuły

Najnowsze - uroczystości

loading...
Najnowsze - uroczystości

Najnowsze - w szkole

loading...
Najnowsze - w szkole

Najnowsze - na sygnale

loading...
Najnowsze - na sygnale

Najnowsze - sport

loading...
Najnowsze - sport
loading...
  Drogi
  Kultura
  Zdrowie
  Polityka

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy zabiera głos

1. Pracodawca obniżył mi wymiar czasu pracy i proporcjonalnie wynagrodzenie. Czy jest to zgodne z prawem? Nie otrzymałem żadnej informacji na piśmie.
Zgodnie z art. 15g ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Istnieją jednak konieczne warunki, aby mogło dojść do obniżenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia. Są to:
- po stronie przedsiębiorcy wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15g ust. 9 ustawy - co przez to należy rozumieć)
- porozumienie ze związkami zawodowymi,
- porozumienie z przedstawicielami pracowników, jeśli u pracodawcy nie działają związki zawodowe,
- przekazanie kopii porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.
W zakresie i przez czas określony w porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się warunków wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.
Nowe warunki zatrudnienia powinny mieć formę pisemnej informacji skierowanej do pracownika.
2. Pracujemy w biurze na równorzędnych stanowiskach. Dwóm osobom pracodawca zlecił wykonywanie pracy zdalnej w domu. Zwracałem się do pracodawcy, abym mógł również pracować zdalnie, ale pracodawca nie wyraził zgody. Czy nie jest to naruszenie równego traktowania w zatrudnieniu?
Nie podejmuję się dokonywać zdalnej oceny, czy mamy do czynienia z nierównym traktowaniem w zatrudnieniu, czy też nie. O tym może rozstrzygać wyłącznie sąd. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, iż do wyłącznej kompetencji pracodawcy należy prawo organizowania pracy, w tym pracy zdalnej. Sam fakt, iż jedni pracownicy pracują zdalnie, a drudzy nie, nie może moim zdaniem stanowić podstawy do roszczenia o wykonywanie pracy zdalnej. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy, z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Pracodawca nie ma obowiązku organizowania pracy zdalnej, z drugiej jednak strony pracownik jest obowiązany wykonać polecenie pracy zdalnej.
3. W połowie kwietnia tego roku utraciły ważność badania lekarskie okresowe naszego pracownika. Nie można zarejestrować pracownika u lekarza, czy pracownik może dalej pracować, czy nie może być dopuszczony do pracy?
W myśl art. 31m cytowanej na wstępie ustawy, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich lub badań psychologicznych, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
4. Pracowałam na umowę zlecenia. Po wprowadzeniu stanu epidemii, firma w której pracowałam ogłosiła przestój. Czy przysługują mi jakieś świadczenia z tego tytułu?
Tak. Zgodnie z przepisami cytowanej już ustawy, osobie wykonującej umowę cywilnoprawną przysługuje świadczenie postojowe jeżeli:
1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;
2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Świadczenie postojowe przysługuje co do zasady w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby uprawnionej, składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Krzysztof Krzemień
Inspektor pracy
Pałuki nr 1471 (17/2020)

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukitv.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.